Viesītes komunālā pārvalde

WP_000224

Mājaslapa: http://www.viesites-kp.lv

SIA „Viesītes komunālā pārvalde” ir sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs Viesītes novada komunālajā sektorā. Uzņēmums dibināts 1991. gadā un ir Viesītes novada pašvaldības kapitālsabiedrība, kuras apkalpojamā teritorija līdz ar novada izveidošanos ir paplašinājusies ar Elkšņu, Saukas un Rites pagastiem. SIA „Viesītes komunālā pārvalde” nodrošina namu apsaimniekošanu, notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu, sadzīves atkritumu savākšanu un transportēšanu, siltuma ražošanu un piegādi, kā arī ūdens ieguvi un apgādi.

SIA „Viesītes komunālā pārvalde” mērķis ir nodrošināt Viesītes novada iedzīvotājus ar kvalitatīviem komunālajiem pakalpojumiem.

2011. gadā uzņēmums ir uzsācis ES struktūrfondu projektu īstenošanu.

Capture

Lai SIA “Viesītes komunālā pārvalde” varētu nodrošināt Viesītes pilsētas iedzīvotājus un iestādes ar siltumu Daugavpils RVP ir izsniegusi C kategorijas piesārņojošās darbības apliecinājumu, jo katlu mājas darbība atbilst esošajai kategorijai.

Katlu mājā ir uzstādīti:

katls „Orions-2S ” ar jaudu 1 MW, kurināmais – malka;

katls “AK-1000” ar jaudu 1MW, kurināmais – malka;

katls “AK-2000” ar jaudu 2 MW, kurināmais – šķelda.

Sadedzināšanas iekārtu faktiskās emisijas ir zem Daugavpils reģionālās vides pārvaldes noteiktajiem emisiju limitiem, apkures katlu izmeši ir cilvēka veselību neapdraudoši.

SIA “Viesītes komunālā pārvalde” Viesītes novadā apkalpo 14 ūdens ņemšanas vietas un 14 ūdens apgādes sistēmas. Pēc projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Viesītē” realizācijas Viesītes pilsētā no 8 ūdens apgādes sistēmām paliks tikai trīs, pieaugs iegūtā ūdens daudzums, jo pie pilsētas sistēmas tiks pieslēgta Viesītes vidusskola, ka arī citi patērētāji. 2013. gadā iegūti 73641 m3 dzeramā ūdens. Uzņēmums apkalpo   5 notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, 2013 gadā savākti un attīrīti 72163 m3 notekūdeņu.

SIA “Viesītes komunālā pārvalde Viesītes novadā veic atkritumu apsaimniekošanu, atkritumi tiek savākti un transportēti uz sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonu “Dziļā vāda” Mežāres pagastā Krustpils novadā. Viesītes novadā ir uzsākta dalītā sadzīves atkritumu savākšana. Viesītes pilsētā , ka arī pagastu ciemos ir izvietoti konteineri stikla un PET savākšanai.

2013.gadā ir savākti un nogādāti poligonā 518 tonnas nešķirotu sadzīves atkritumu, 11 tonnas lielgabarītu atkritumu un 8 tonnas- stikls, PET un papīrs.

SIA „Viesītes komunālā pārvalde” strādā 29 cilvēki. 2013.gada darbības rezultāts: neto apgrozījums EUR 418676, zaudējumi EUR 58375, debitori EUR 174539.

Uzņēmuma darbību ietekmē lielie debitoru parādi, kas apgrūtina norēķinus ar kreditoriem un kurināmā iegādi nākamajai apkures sezonai.

     Uzņēmuma līdzekļu avoti pakalpojumu nodrošināšanai ir ieņēmumi par sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī kredītlīdzekļi no komercbankām vai Valsts kases. Projektu realizācijai finanšu avots ir Viesītes novada pašvaldības ieguldījumi uzņēmuma pamatkapitālā un kredītlīdzekļi no Valsts kases un komercbankām.

SIA „Viesītes komunālā pārvalde” mērķis ir nodrošināt Viesītes novada iedzīvotājus ar kvalitatīviem komunālajiem pakalpojumiem.

SIA “Viesītes komunālā pārvalde”, Smilšu iela 2, Viesīte, Viesītes novads, LV-5237
tel.: 65234770, fakss: 65234771, e-pasts: napa@viesite.edu.lv