Izsole, Viesīte, Sporta iela 27-2

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā dzīvokļa  īpašuma Viesītes novads, Viesīte, Sporta iela 27-2, ar kadastra numuru 56159009201, trešo, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  dzīvokļa  īpašums Nr.2 sastāv no 3 (trim)  dzīvojamām istabām un palīgtelpām ar platību 72,7 kv.mtr. un 727/11772  domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un funkcionāli saistītā zemes gabala, kas atrodas Viesītes novada, Viesītē, Sporta iela 27; sākotnējā izsoles cena  EUR 1190.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Izsole, Viesīte, Sporta iela 13A-17

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā dzīvokļa  īpašuma Viesītes novads, Viesīte, Sporta iela 13A-17, ar kadastra numuru 56159000023, trešo, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  dzīvokļa  īpašums Nr.17 sastāv no 3 (trim)  dzīvojamām istabām un palīgtelpām ar platību 76.0 kv.mtr. un 760/12322  domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un funkcionāli saistītā zemes gabala, kas atrodas Viesītes novada, Viesītē, Sporta iela 13A; sākotnējā izsoles cena  EUR 1180.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Izsole, Viesīte, Brīvības iela 6-4

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā dzīvokļa  īpašuma Viesītes novads, Viesīte, Brīvības iela 6-4, ar kadastra numuru 56159009206, atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  dzīvokļa  īpašums Nr.4 sastāv no 2 (divām)  dzīvojamām istabām un palīgtelpām ar platību 28,2 kv.mtr. un 282/2421  domājamām daļām no 2(divām) būvēm un funkcionāli saistītā zemes gabala, kas atrodas Viesītes novada, Viesītē, Brīvības ielā 6;sākotnējā izsoles cena  EUR 350.00. Izsoles solis  EUR 50.00 (piecdesmit euro un 00 centi).

Izsole, Viesīte, Raiņa iela 34A

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā   īpašuma Viesītes novads, Viesīte, Raiņa iela 34A, ar kadastra numuru 56150010183,   atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  īpašums sastāv no 1(vienas) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56150010182 ar kopējo platību  0.099 ha; sākotnējā  izsoles un nosacītā cena  EUR  1300.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Izsole, Mazvītoli

       Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā   īpašuma Viesītes novads, Elkšņu  pagasts, ’’Mazvītoli’’, ar kadastra numuru 56580020075,  atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  īpašums sastāv no 2(divām) zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem:  56580020150 un 56580020151 ar kopējo platību  1.33 ha.; sākotnējā  izsoles cena  EUR  2800.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Izsole, Ilzu baznīca

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā   īpašuma Viesītes novads, Rites  pagasts, ’’Ilzu baznīca’’, ar kadastra numuru 56800060027,  atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  īpašums sastāv no 1(vienas) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56800060087 ar kopējo platību  0.8 ha un vienas būves ar kadastra apzīmējumu 56800060087001.; sākotnējā  izsoles cena  EUR  6000.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Izsole, Elkšņi

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā   īpašuma Viesītes novads, Viesītes  pagasts, ’’Elkšņi’’, ar kadastra numuru 56350110042,  atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  īpašums sastāv no 1(vienas) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56350110042 ar kopējo platību  1.24 ha.; sākotnējā  izsoles cena  EUR  1600.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Izsole, Irbes

       Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā   īpašuma Viesītes novads, Rites  pagasts, ’’Irbes’’, ar kadastra numuru 56800010140,  atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  īpašums sastāv no 1(vienas) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56800010088 ar kopējo platību  4.32 ha.; sākotnējā  izsoles cena  EUR  9600.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Izsole, Baloži

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā   īpašuma Viesītes novads, Viesītes  pagasts, ’’Baloži’’, ar kadastra numuru 56350110144,  atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  īpašums sastāv no 1(vienas) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56350110165 ar kopējo platību  2.12 ha.; sākotnējā  izsoles cena  EUR  5400.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Izsole, Mežkārkļi

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā   īpašuma Viesītes novads, Elkšņu  pagasts, ’’Mežkārkļi’’, ar kadastra numuru 56580060141,  atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  īpašums sastāv no 2(divām) zemes vienībām: ar kadastra apzīmējumiem 56580060138 un 56580060140 ar kopējo platību  6,4 ha.; sākotnējā  izsoles cena  EUR  11900.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).