Atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli-Meža Orstes

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu Viesītes novads, Elkšņu pagasts, ‘’Meža Orstes’’, ar kadastra numuru 56580070099, atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 1 (vienas)  zemes vienības 4,0  ha  platībā; sākotnējā cena  EUR 14610.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli-Jaungūtmaņi

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu Viesītes novads, Viesītes pagasts, ‘’Jaungūtmaņi’’, ar kadastra numuru 56350060183, atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 1 (vienas)  zemes vienības 2.98  ha  platībā; izsoles sākuma cena noteikta   EUR 5677.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli-Meža Ceļmalieši

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu Viesītes novads, Viesītes pagasts, ‘’Meža Ceļmalieši’’, ar kadastra numuru 56350060209, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 2 (divām)  zemes vienībām ar kopējo platību 15,4  ha ; izsoles sākuma cena   EUR 45280.00. Izsoles solis  EUR 500.00 (pieci simti euro un 00 centi).

Atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli-Zaļā iela 1

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Viesītes novads, Viesīte, Zaļā iela 1, ar kadastra numuru 56150010089, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 1 (vienas)  zemes vienības ( kadastra  apzīmējums 56150010084) ar platību 385 kv.mtr.;sākotnējā un nosacītā cena  EUR 1398.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).