Viesītes bibliotēka

Viesītes novada Viesītes bibliotēkas adrese: Smilšu iela 2, Viesīte, Viesītes novads, LV-5237,

Tālrunis uzziņām: 65245173, mob. 20212409
e-pasts: biblioteka@viesite.lv

Bibliotēka atvērta:

katru darba dienu – no plkst. 10.00 līdz 18.00, bet sestdienās – no plkst. 10.00 līdz 15.00. Brīvdiena – svētdiena.

Viesītes novada Viesītes bibliotēka ir vietējās nozīmes publiskā bibliotēka ar universālu krājumu, no pašvaldības līdzekļiem finansēts izglītības, informācijas, kultūras un sabiedriskās saskarsmes centrs, kas

 • sniedz operatīvus un kvalitatīvus informācijas pakalpojumus,
 • rūpējas par informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pieejamību un attīstību bibliotēkā, par to pieejamību plašam lietotāju lokam,
 • komplektē bibliotēkai nepieciešamos dokumentus atbilstoši tās lietotāju vajadzībām un interesēm,
 • veido elektronisko katalogu, veic bibliogrāfisko uzziņu, informācijas un novadpētniecības darbu,
 • atbalsta vietējās sabiedrības aktivitātes.

Bibliotēkas misija un galvenais mērķis – sadarbībā ar citām novada kultūras un izglītības iestādēm piedalīties kulturālas, izglītotas un zinošas sabiedrības veidošanā Viesītes pilsētā un novadā kopumā.

Viesītes bibliotēka ir viena no 5 Viesītes novada bibliotēkām un vienīgā pilsētas bibliotēka novadā.

Bibliotēka apkalpo Viesītes pilsētas un Viesītes pagasta iedzīvotājus, taču bibliotēkas pakalpojumi pieejami arī pārējo novada pagastu ļaudīm, kā arī citu novadu cilvēkiem. To nodrošināšana ar viņiem nepieciešamo literatūru, informāciju notiek, vai nu viņiem ierodoties klātienē bibliotēkā, vai arī sadarbojoties ar attiecīgā pagasta, novada bibliotēkām (SBA veidā), kur lietotājs dzīvo.

Ieskats vēsturē

Bibliotekārās domas aizsākumi Viesītē meklējami 20. gadsimta sākumā. Pirmās ziņas par Viesītes pilsētas bibliotēku, kura pakļauta LPSR Kultūras ministrijai, arhīvā pieejamajos dokumentos atrodamas pēc Otrā pasaules kara – 20. gadsimta 40. gadu vidū (1945. gads saskaņā ar Jēkabpils zonālā valsts arhīva izziņu). Uz tās pamata vēlāk izveidota bērnu bibliotēka.

Ilgus gadus Viesītes pilsētas bibliotēka atradās Brīvības ielā 1.

Pilsētas bērnu bibliotēka un Viesītes vidusskolas bibliotēka ilgus gadus atradušās kopīgās telpās Brīvības ielā 10 – ēkā, kur pašreiz atrodas Viesītes novada pašvaldība.

 1. gada martā Viesītes pilsētas bibliotēka un bērnu bibliotēka tiek pārceltas uz kopīgām telpām jaunajā Viesītes kultūras pilī. Pēc gada uz turieni pārcelta arī vidusskolas bibliotēka. No 1999. 1. janvāra bērnu un pieaugušo bibliotēkas ar domes lēmumu tiek apvienotas. Apvienotajai bibliotēkai dots nosaukums – Viesītes bibliotēka. Izveidojoties Viesītes novadam, bibliotēka ieguvusi nosaukumu – Viesītes novada Viesītes bibliotēka.

Bibliotēka ir akreditēta kā vietējas nozīmes bibliotēka.

Bibliotēkā šobrīd darbojas:

 • abonements (arī bērnu literatūras),
 • lasītava, kurā pieejams plašs periodikas, uzziņu un novadpētniecības literatūras klāsts. Šeit lietotājiem pieejami datori un internets, Wi-Fi, iespējams saņemt kopēšanas un izdrukas pakalpojumus.

Personāls

Viesītes novada Viesītes bibliotēkā strādā: bibliotēkas vadītāja Līga Griškena, bibliotekāres: Ilze Jodgude, Irēna Jančevska, lasītavas dežurante Laila Grinciuna.

Viesītes vidusskolas bibliotēkā – vidusskolas bibliotekāre Gunta Plēsuma.

Pakalpojumu piedāvājums

Bibliotēkā lietotājiem bez maksas sniedz šādus pakalpojumus:

 • bibliotēkas apmeklēšana un lietotājiem paredzēto pakalpojumu (t.sk. datoru, interneta (arī bezvadu interneta) un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiska pieejamība), iekārtu un aprīkojuma izmantošana,
 • lietotāja reģistrācija bibliotēkā, grāmatu un citu dokumentu izsniegšana līdzņemšanai vai izmantošana uz vietas bibliotēkā;
 • lietotāju apmācība un konsultāciju sniegšana par bibliotēkas krājumiem un citiem informācijas resursiem, katalogiem, citām informācijas meklēšanas sistēmām un to izmantošana;
 • bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana;
 • bibliotēkas un literatūras popularizēšanas pasākumi.

!!! Bibliotēkā bez maksas izmantojamas datu bāzes – www.letonika.lv un www.news.lv

Letonika ir latviska uzziņu un tulkošanas sistēma internetā, kas sniedz sistematizētu enciklopēdisku uzziņu un tulkošanas informāciju, radot jaunus, apzinot esošos un apkopojot vienuviet unikālus un kvalitatīvus digitālos resursus par Latviju latviešu valodā. Šī datu bāze piedāvā meklēt un strādāt ar informāciju, kas atrodama: 11 enciklopēdijās un citos uzziņu resursos, 13 vārdnīcās – tulkojošajās, skaidrojošajās, terminoloģijas, kolekcijās ar 10 000 attēliem, audioierakstiem un video materiāliem, latviešu literatūras bibliotēkā ar 200 pilnteksta literārajiem darbiem, valodas atbalsta krātuvē ar palīgrīkiem latviešu valodai.

Letonika vairāk iecienīta skolēnu vidū. 2018. gadā uzsākta lietotāju piesaiste Letonikas datubāzes attālinātajai izmantošanai.

Lursoft laikrakstu bibliotēka www.news.lv ir apjomīgs Latvijas laikrakstu publikāciju un ziņu aģentūras BNS krājums internetā, kas ik dienas tiek papildināts ar tūkstošiem jaunu publikāciju no laikrakstu jaunākajiem numuriem. Tajā iespējams lasīt laikrakstu Diena, Neatkarīgā Rīta avīze, Lauku Avīze, Vakara Ziņas, Rīgas Balss u.c., kā arī izmantot BNS arhīvus. Rakstus var meklēt pēc vairākiem parametriem, t. sk. teksta fragmentiem, norādot meklējamo objektu vai tēmu.

Izmantojot šīs datu bāzes bibliotēkā, nepieciešamības gadījumā bibliotekārs palīdzēs tajās orientēties un atrast nepieciešamo informāciju.

Viesītes novada Viesītes bibliotēkas maksas pakalpojumi

*Ar PVN nepaliekams pakalpojums saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52. panta pirmās daļas 17.punkta e) apakšpunktu, kas nosaka, ka ar nodokli neapliek „bibliotēkas krājumā esošās informācijas publiskas pieejamības un izmantošanas nodrošināšanas pakalpojumus”.

Lasītājiem nepieciešamās grāmatas, kuru nav bibliotēkā, iespējams pasūtīt no Jēkabpils galvenās bibliotēkas un Latvijas Nacionālās bibliotēkas, izmantojot SBA (starpbibliotēku abonementu).

Bibliotēka piedāvā saviem lietotājiem 2018. gadā lasīšanai šādu periodisko izdevumu klāstu:

laikrakstus

Brīvā Daugava, Jaunais Vēstnesis, Latvijas Avīze;

žurnālus

Annas Psiholoģija, Astes, Citādā Pasaule, Dari pats, Dārza Pasaule, Ieva, Ievas Dārzs, Ievas Māja, Ilustrētā Pasaules Vēsture, Ilustrētā Junioriem, Ilustrētā Zinātne, Leģendas,   Mājas Viesis, Medības, Patiesā Dzīve, Praktiskais Latvietis, 36,6°C, Una, Veselība, 100 labi padomi.

Novadpētniecības darbs

Novadpētniecības darbs ir ļoti nozīmīga bibliotēkas darba sastāvdaļa.

Bibliotēkas novadpētniecības krājums vienuviet koncentrē to krājuma daļu, kas saistīta ar Viesītes pilsētu un plašākā skatījumā – Sēlijas novadu. Atsevišķos plauktos izvietota novadam veltītā literatūra, novadnieku darbi, kā arī novadpētniecības materiālu mapes.

Darba virzieni novadpētniecībā

Novadpētniecības darbā bibliotēka veiksmīgi darbojas šādos virzienos:

 • novadpētniecības mapju papildināšana, materiālu sistematizēšana, kārtošana un noformēšana;
 • novadpētniecības mapju aprakstu veidošana elektroniskajā kopkatalogā. Tā uzsākta 2016. gada nogalē un ir sākums šo materiālu digitalizācijai. Sākts darbs arī digitālu mapju veidošanā, kas ietver fotomateriālus par vairāk vai mazāk zināmiem novadniekiem, viņu radošo devumu, vietām (piem., J. Jaunsudrabiņš, I. Dreijeris, sk. Milleri u.c.);
 • novadpētniecības literatūras krājuma papildināšana, kārtošana;

4) bibliotēkas krājumā esošo novadpētniecības materiālu popularizēšana (izstādes, kas veltītas bibliotēkai, piem., 2017. g. Bibliotēku nedēļas ietvaros – izstāde par Viesītes bibliotēkas vēsturi un šodienu – “… bibliotēka ir durvis laikā…” (Borhess), pilsētai, novadnieku jubilejām un novadam nozīmīgiem notikumiem, aktivitāšu popularizēšana (sociālie tīkli u.c.);

5) pasākumu organizēšana saistībā ar novadu un novadniekiem (piem., Dzejas dienu ietvaros tikšanās ar vietējiem – Viesītes – dzejniekiem (2015., 2017. g.), dzejnieku G. Godiņu (2015. g.), rakstnieces, dzejnieces L. Ābolnieces grāmatas “Frazeoloģismi Viesītē un tās apkārtnē” atvēršanas pasākums (2017. g.));

6) bibliotēkas darbinieku iesaistīšanās pilsētai un novadam svarīgos pasākumos un aktivitātēs, sadarbošanās ar muzeja un kultūras pils darbiniekiem to organizēšanā un norisē;

7) pašvaldības informatīvā izdevuma “Viesītes Novada Vēstis” izdošana (izdevums iznāk no 2002. gada, līdz 2009. gadam – nosaukums “Viesītes Vēstis”). Līdztekus oficiālajām ziņām tajā tiek iekļauti dažādi novadpētnieciska rakstura materiāli.

No 2016. gada bibliotēkā tiek veikta pašvaldības periodiskā izdevuma “Viesītes Novada Vēstis” elektroniskās versijas ievietošana LNB Digitālajā bibliotēkā.

Īpašs novadpētniecības darbā bibliotēkai ir bijis 2015. gads, kad Jēkabpils Galvenā bibliotēka reģionā organizēja novadpētniecības konkursu „Mainies uz augšu”. Par ieguldīto darbu konkursā saņemts novērtējums – Atzinības raksts par apjomīgu un dažādu darba formu bagātu novadpētniecības darbu.

Pasākumi

Visizplatītākā krājuma popularizēšanas forma bibliotēkā joprojām ir notikumiem, personībām, novadam veltītas, kā arī jaunumus popularizējošas literatūras  izstādes.

Ar nolūku popularizēt bibliotēku, grāmatas un lasīšanu, bibliotēkā tiek organizēti pasākumi gan pieaugušajiem, gan bērniem. Sadarbībā ar Viesītes vidusskolas bibliotēku un vidusskolu savas tradīcijas izveidojušās darbā ar bērniem, lasīšanas veicināšanas pasākumu organizēšanā.

Bibliotēkas organizēto pasākumu klāsts bērniem ir plašs un daudzveidīgs – tie ir 80 pasākumi pēdējo 4 gadu laikā (2014.-2017.), kur katrs no tiem kaut kādā mērā veicinājis bērnu un jauniešu interesi par literatūru. Īpaši jāizceļ trīs lielākie lasīšanas veicināšanas projekti: “Grāmatu lasīšanas maratons” (2014.), lasīšanas sprints “Es izvēlos Raini!” (2015.), “Lasīt ir stilīgi!”(2017.). Jāmin arī Vislatvijas lasīšanas kampaņa “Nacionālās Skaļās lasīšanas sacensības”, 1. kārta (2017.g.), kurā, sadarbojoties bibliotēkai un Viesītes vidusskolai, iesaistījās arī skolas 5. – 6. klašu skolēni. Katru gadu sadarbībā ar skolas bibliotekāri notiek skolēnu sagatavošana skolu bibliotēku konkursam “Lasītprieks”.

No bibliotēkas pašu spēkiem organizētajiem pasākumiem pieaugušajiem jāizceļ Bibliotēku nedēļas aktivitātes, kas jau tradicionāli pulcē lasītājus uz Atvērto durvju dienu, arī uz ikgadējo tikšanos ar lasītājiem, kur sarunās atklājas arī cilvēku vēlmes un intereses attiecībā uz bibliotēkas rīkotajiem pasākumiem un citiem pakalpojumiem. Īpaši veiksmīgi pasākumi šīs nedēļas ietvaros bija: 2015. g., kad notika tikšanās ar novadnieku – dzejnieku, tulkotāju G. Godiņu un izstādes “Dzejas brauciens” atvēršana Viesītē; 2017. g., kad kopā ar vietējiem novadpētniekiem, Elkšņu pagasta bibliotēku tika izveidota un atklāta novadnieka A. Eglīša 100-gadei veltītā izstāde, kas bija veidotāju veltījums Latvijas 100-gadei un pēc eksponēšanas apceļoja pārējās novada bibliotēkas.

Lielākie pasākumi tiek organizēti sadarbībā ar kultūras namu. Nozīmīgākie no tiem (2014.-2017.):

 • g. – tikšanās ar novadnieku, akadēmiķi J. Stradiņu, rakstnieci L. Blauu; grāmatas “Jānis Stradiņš. Ceļš cauri laikiem” atvēršana; Dzejas dienu ietvaros – tikšanās ar novadnieci – dzejnieci un mākslinieci R. Štelmaheri un mūziķi M. Sarnovski. R. Štelmaheres gleznu izstādes “Atgriešanās” atklāšana;
 • g. – tikšanās ar rakstnieci D. Judinu un VKKF mērķprogrammas “Profesionālās mākslas pieejamība Latvijas reģionos” projekta “Tikšanās Latvijas novadu bibliotēkās” ietvaros – tikšanās ar rakstnieci G. Repši;
 • g. – tikšanās ar dzejniecēm L. Blūmu un I. Toru, tikšanās gan lielajiem, gan mazajiem ar dabas draugu un pētnieku I. Līdaku;
 • g. – tikšanās ar mūziķi un dzejnieku Guntaru Raču un viņa grāmatas “365. 1. daļa” prezentācija.

2018. gada februārī bibliotēkas mazajiem lasītājiem bija iespēja tikties ar bērnu rakstnieci Eviju Gulbi.

Sadarbība ar citām iestādēm, ar nevalstiskām organizācijām

Nozīmīgākie sadarbības partneri:

– Viesītes novada pašvaldība – sadarbība ar domi: budžeta, dokumentācijas izstrāde, apstiprināšana un saskaņošana, pārējo darba jautājumu risināšana; izpilddirektoru – palīdzība bibliotēkas rīkoto pasākumu organizatorisko jautājumu risināšanā, saimniecisko jautājumu risināšanā;

–  pašvaldības Jaunatnes lietu un sabiedrisko attiecību speciālists – sadarbība pasākumu norisē un popularizēšanā (fotografēšana, tehniskais darbs info ievietošanā pašvaldības mājas lapā).

– skolas bibliotēka, Viesītes vidusskola, skolotāji, – darbs ar bērniem, citu bibliotekāro darba procesu koordinēšana, t. sk. pasākumu rīkošana;

– Viesītes kultūras pils, muzejs “Sēlija” – sadarbība pasākumu organizēšanā;

– novada pagastu bibliotēkas – pasākumu kopīga organizēšana un koordinēšana, pieredzes apmaiņas braucieni, nepieciešamības gadījumā – bibliotēku vadītāju konsultēšana par darba jautājumiem u.c.

– Jēkabpils galvenā bibliotēka – metodiskā palīdzība;

– Neretas novada centrālā bibliotēka – kopīgi pieredzes apmaiņas braucieni, konsultēšanās par bibliotekārā darba jautājumiem.

Par labu tradīciju izveidojušies novada 5 bibliotēku kopīgie braucieni uz dažādiem pasākumiem kopā ar lasītājiem (piem., 2014. g. – brauciens uz 13. Grāmatu svētkiem Dunavā, Neretas novada grāmatu svētkiem, 2017. g. – Variešu bibliotēkas atvēršanas svētkiem), kā arī kopīgie pieredzes apmaiņas braucieni uz citu novadu bibliotēkām (2014. g. – Novadu dienu apmeklējums LNB, 2015. g. – Ilūkstes novads, 2016. g. – Kokneses novads, 2017. g. – Skrīveru novads, 2018. g. – Birži (Lietuva)).

 Novada bibliotekāri Biržu rajona pašvaldības Jurģa Bieliņa vārdā nosauktās publiskās bibliotēkas apmeklējuma laikā 2018.g. maijā.

Informācija par bibliotēku tīmeklī, sociālajos tīklos

Informācija par bibliotēku atrodama Viesītes novada pašvaldības mājas lapā: www.viesite.lv, Jēkabpils galvenās bibliotēkas mājas lapā: www.jgb.lv, portālā: http://kulturaskarte.lv/ – https://www.kulturaskarte.lv/lv/bibliotekas/viesites-novada-viesites-biblioteka

Informācija par bibliotēku, tās lielākajiem pasākumiem, foto galerijas atrodamas sociālajā vietnē: www.draugiem.lv sadaļā LapasViesītes novada Viesītes bibliotēka. Lapa izveidota 2016. gada februārī.

 1. gada nogalē izveidots bibliotēkas profils www.facebook.com