Projekta “SocQuality” ietvaros notikusi divu dienu pieredzes apmaiņa Jaunjelgavā un Viesītē

2019. gada 2. un 3. oktobrī  projekta “SocQuality” (LLI – 317) ietvaros Jaunjelgavas, Viesītes, Auces, Dobeles novadu pašvaldību sociālo dienestu darbinieki un jaunatnes darba speciālisti kopā ar Lietuvas kolēģiem no Rokišķiem, Kretingas un Jonišķiem, apguva pieredzi sociālo pakalpojumu, jaunatnes darba un iekļaušanas pasākumu sniegšanā Viesītes un Jaunjelgavas novados.

Aizvadīts seminārs ieinteresētajām pusēm projekta Open Landscape ietvaros

2019. gada 10. oktobrī Viesītes novada pašvaldībā notika ieinteresēto personu seminārs projekta “Dabas daudzveidības saglabāšana LV-LT pārrobežu reģiona mitrājos, izmantojot daudzveidīgus apsaimniekošanas pasākumus”Nr. LLI-306 ietvaros.

Semināru vadīja Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centra pārstāvji Uldis Valainis, Dana Krasnopoļska un Inita Svilāne. Klātesošie tika informēti par purvu biotopiem, to atjaunošanas un apsaimniekošanas pieredzi Latvijā un Eiropā, par dabas liegumu “Supes purvs” – tajā sastopamās dabas vērtības. Apdraudošie faktori un plānotie apsaimniekošanas pasākumi.  Semināra otrajā daļā dalībnieki devās dabā apskatīties Supes purvu un vietu, kur tiks veikti apsaimniekošanas pasākumi projekta ietvaros.

Viesītē notika projekta Open Landscape vadības darba grupas sanāksme

2019. gada 8. oktobrī Viesītē kultūras pilī notika projekta “Dabas daudzveidības saglabāšana LV-LT pārrobežu reģiona mitrājos, izmantojot daudzveidīgus apsaimniekošanas pasākumus”Nr. LLI-306 vadības grupas sanāksme. Tās darba plānā bija izrunāt projektā paveikto un saplānot aktivitātes, kuras jāievieš līdz projekta noslēgumam – 2020. gada 2. aprīlim.

Pieredzes apmaiņas brauciens par mitrāju apsaimniekošanas metodēm

No 23.septembra līdz 25.septembrim notika 3 dienu pieredzes apmaiņas brauciens, kurā dalībnieki tika iepazīstināti ar Latvijas un Lietuvas purvu apsaimniekošanas labākajām metodēm.

Projekta LLI-306 „Dabas daudzveidības saglabāšana LV-LT pārrobežu reģiona mitrājos, izmantojot daudzveidīgus apsaimniekošanas pasākumus” (OPEN LANDSCAPE) ietvaros šajā gada no 23.septembra līdz 25.septembrim norisinājās pieredzes apmaiņas brauciens pa Latvijas un Lietuvas mitrājiem. Pasākuma piedalījās vides eksperti, purvu apsaimniekotāji, pašvaldību speciālisti no projekta partneru teritorijām, kopumā pieredzes apmaiņas braucienā piedalījās 34 dalībnieki no Latvijas un Lietuvas. Viesītes novada pašvaldību pārstāvēja Izpilddirektore Sanita Lūse, Rites pagasta pārvaldniece Lilita Bārdule, Rites tautas nama vadītāja Aina Guoģe un Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem speciālists Jānis Dzimtais.

Satiksmes organizācijas shēma pašvaldības ceļu remontdarbu laikā

Viesītes novada pašvaldība ir uzsākusi projektu pašvaldības ceļu posmu E17 “Dzeņi-Elkšņi” un S6 “Bajāri-Grabažāni” pārbūvi Viesītes novadā.  Ceļas pārbūves darbus veic SIA “PMCI”. Projektā paredzētie būvdarbi veicami, neslēdzot satiksmes kustību būvdarbu zonā, brīdinot satiksmes dalībniekus par būvdarbiem norādītajā ceļa posmā un samazināt transportlīdzekļu kustības ātrumu. Būvdarbu laikā tiek nodrošināta privāto zemju īpašnieku piekļuve saviem īpašumiem.

Septembrī notika projekta V-R Communities vadības grupas noslēguma sanāksme

Viesītes novada pašvaldībā, 26. septembrī, aizvadīta projekta V-R Communities, „Ilgtspējīgas, sabiedriskas un aktīvas Viesītes un Rokišķu kopienas” vadības grupas noslēguma sanāksme kurā piedalījās pārstāvji no Viesītes un Rokišķu pašvaldībām.

Viesītes novada pašvaldību sanāksmē pārstāvēja izpilddirektore Sanita Lūse,  Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Laura Zvirbule, projektu administratore Liene Maisaka, finansiste Lidija Medvecka un nekustamo īpašumu speciāliste Svetlana Puzāne un Jaunatnes lietu speciāliste Ditai Mažeika.  Sanāksmes pirmajā daļā projekta vadošais partneris, kas ir Viesītes novada pašvaldība, prezentēja projektā paveikto gan Latvijā, gan Lietuvā. Tika izrunāti jautājumi, kas saistīti ar atskaišu iesniegšanu un projekta budžeta izpildi. Tam sekoja novērtējuma sniegšana, sanāksmes dalībniekiem aizpildot anketu par projekta aktivitāšu ieviešanu.

Notiek projekta OPEN LANDSCAPE ieviešanas aktivitātes

Turpinās projekta LLI-306 “Dabas daudzveidības saglabāšana LV-LT pārrobežu reģiona mitrājos, izmantojot daudzveidīgus apsaimniekošanas pasākumus” (OPEN LANDSCAPE) īstenošana. Projekta ietvaros, 2019. gada 20. septembrī, Elkšņos notika  mācību seminārs vietējai sabiedrībai un zemju īpašniekiem, kas dzīvo Aizdumbles purva tuvumā. Semināru vadīja Jolanta Bāra, Daugavpils novada domes Dabas resursu nodaļas vadītāja.

Noslēguma aktivitātes projektā V-R Communities

Septembra mēnesī projekta „Ilgtspējīgas, sabiedriskas un aktīvas Viesītes un Rokišķu kopienas” ietvaros notika divi pasākumi. 4. septembrī tika aizvadītas fiziskās nodarbības un lekcija “Veselīga novecošana”, kas bija domāts Rokišķu un Viesītes senioru izglītošanai. Pasākuma laikā notika lekcijas un praktiskās nodarbības par fiziskām aktivitātēm un veselības iespējām ikvienā vecumā. Seminārā Viesītē piedalījās 30 seniori no Latvijas un Lietuvas. Dienas aktivitātes bija sadalītas divās daļās. Pirmajā dienas daļā dalībnieki iepazinās un ar kājām devās uz Viesītes ezeru, kur notika elpošanas vingrinājumi un diskusijas, kā arī pikniks. Semināra otrā daļa notika Viesītes Kultūras pils telpās, kur abu valstu dalībnieki klausījās lekcijas un piedalījās praktiskās nodarbībās par sekojošām tēmām: Veselīga ēšana, garīgā un psihiskā veselība, ievainojumi un negadījumu novēršana, stress un tā ietekme, kā arī slimību novēršana un kontrole t.sk. zāļu lietošana, ko lasīja mediķe Inga Martinova. Pēc semināra seniori dienas aktivitātes novērtēja atzinīgi un labprāt šādus izglītojošus pasākumus apmeklētu Viesītē arī turpmāk.

ESF projekta “Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Viesītes novadā” (Nr.9.2.4.2/16/I/016) grafiks 2019. gada oktobra mēnesim

Viesītes novada pašvaldība aicina izmantot iespēju rūpēties par savu veselību un piedalīties projekta “Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Viesītes novadā” aktivitātēs.

OKTOBRA AKTIVITĀŠU GRAFIKS

Sabiedriskā apspriede “Saukas ezera apsaimniekošanas plāna izstrāde” ietvaros

Projekta “Saukas ezera apsaimniekošanas plāna izstrāde” ietvaros sagatavots pārskats “Saukas  ezera esošā vides stāvokļa raksturojums, ekspluatācijas kārtība, attīstība un aizsardzība” kā arī priekšlikumi “Saukas ezera apsaimniekošanas (ekspluatācijas) noteikumi”.

Sagatavoto dokumentu sabiedriskā apspriešana notiks 2019.gada 4.oktobrī plkst. 10:30, Lonē  „Pagastmājā”, Saukas pagasts, Viesītes novads. Tiek aicināts ikviens iedzīvotājs, bet īpaši tiek aicināti tie, kuru darbība vai īpašums saistīts ar Saukas ezeru.