Viesītes novadā sniegts atbalsts nodarbinātībā un izglītībā 60 diskriminācijai pakļautām personām

Sabiedrības integrācijas fonds sadarbībā ar biedrību ”Apvienību “Verte”” Viesītes novadā īsteno motivācijas un atbalsta programmu cilvēkiem, kas saskārušies ar šķēršļiem iesaistīties nodarbinātībā vai izglītībā sava dzimuma, tautības, invaliditātes vai vecuma dēļ. Laika posmā no 2020.gada septembra līdz 2021.gada 1.maijam atbalsts sniegts 60 sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, no kuriem 18 atkal izdevies iekļauties nodarbinātībā vai izglītībā.

“Esam patiesi priecīgi, ka motivācijas programmas laikā mums bija iespēja atbalstīt cilvēkus dažādās dzīves situācijās. Pārmaiņu aģenti un citi speciālisti strādāja ar cilvēkiem, viņu rīcībspēju un spēju apzināties problēmu cēloņus, kā arī sniegt pareizos rīkus, kā mainīt esošo situāciju. Sociālās nevienlīdzības un diskriminācijas mazināšanai ir nepieciešamība pēc individuāla, mērķtiecīga un profesionāla atbalsta sniegšanas, kāda motivācijas programmas ietvaros tika arī sniegta novada iedzīvotājiem,” skaidro Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore Zaiga Pūce.

Sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam visvairāk pakļautas personas dzimuma dēļ, personas pēc bērna kopšanas atvaļinājuma, no vardarbības cietušas personas, personas, kuras kopj citu ģimenes locekli, un viena vecāka ģimenes pārstāvji, personas pēc 50 gadu vecuma, invaliditātes vai  etniskās piederības dēļ.

Lai sniegtu kvalitatīvu atbalstu, kā arī sekmētu minēto grupu iekļaušanos sabiedrībā, motivācijas un atbalsta programmas ietvaros izveidota profesionāla komanda, kurā līdzās sociālajam darbiniekam jeb pārmaiņu aģentam darbojās gan psihologs, gan karjeras konsultants, gan jurists. Tiek nodrošinātas gan individuālas konsultācijas, gan grupu nodarbības .Programmas ietvaros īstenotāju komanda ir sniegusi psihosociālu atbalstu un palīdzību pandēmijas seku mazināšanai, kas ļoti ir ietekmējis mērķa grupu, ir ieguldīts liels darbs, sniedzot psiholoģisku palīdzību, mazinot klientiem trauksmi, stresu un emocionālo izdegšanu saistībā ar ārkārtas situāciju valstī. 

Kopš 2018.gada projekta “Dažādības veicināšana” ietvaros tiek sniegti motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumi sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautām personām. Motivācijas programma tiek īstenota visā Latvijā. Jau vairāk nekā 2000 cilvēki, kas saskārušies ar šķēršļiem iesaistīties nodarbinātībā vai izglītībā sava dzimuma, tautības, invaliditātes vai dzimuma dēļ, saņem profesionālu speciālistu (sociālā darbinieku, jurista, psihologa, karjeras konsultanta un citi profesionāļu) palīdzību, individuālās un grupu konsultācijas, tādejādi veicinot viņu integrāciju sabiedrībā, iekļaušanos sociālajā dzīvē, veidojot izpratni savu tiesību aizstāvībā, palīdzot iesaistīties nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātībā, izglītībā, apmācībā vai kvalifikācijas celšanā.

Motivācijas programma un atbalsta pasākumi cilvēkiem, kas vēlas iekļauties nodarbinātībā un izglītībā, tiek veikts Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta “Dažādības veicināšana” (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) ietvaros. Finansējums 85% apmērā piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un 15% finansē Latvijas valsts.

print