Atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli- ‘’Kneses’’

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā   īpašuma Viesītes novads, Saukas pagasts, ‘’Kneses’’, ar kadastra numuru 56880070161 atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  īpašums sastāv no 1(vienas) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56880070045  ar platību 0.62 ha. Sākotnējā  izsoles cena un nosacītā cena   EUR 1720.00  (viens tūkstotis septiņi simti divdesmit euro un 00 centi). Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs 10%.

Īpašums ir starpgabals- nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ceļam un zemes platība ir mazāka par teritorijas plānojumā noteikto minimālo zemes platību.

Ir personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz īpašumu.

Nekustamo īpašumu drīkst iegādāties tikai persona, kura atbilst likumu ‘’Par zemes privatizāciju lauku apvidos’’ nosacījumiem kā persona, kura tiesīga iegādāties lauksaimniecības zemi.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei var līdz 2021.gada 19.jūnijam (ieskaitot) darba laikā Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

Ja uz īpašuma pirmpirkumu tiesīgās personas  nepieteiksies īpašuma pirkšanai, izsole sāksies 2021.gada 21.jūnijā plkst. 11.00  Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

Pirkuma summa jāsamaksā un pirkuma līgums jānoslēdz līdz 2021.gada 29.jūnijam.

Izziņa pa tālruņiem: 65245374 vai mob.t. 26424109.

print