Atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā   īpašuma Viesītes novads, Viesīte, Raiņa iela 3B, ar kadastra numuru 56150010200,  atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  īpašums sastāv no 1(vienas) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56150010197, ar platību 0.1403 ha. Sākotnējā  izsoles cena un nosacītā cena   EUR 1615.00 (viens tūkstotis seši simti piecpadsmit euro un 00 centi).. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs 10%.

Īpašums ir starpgabals- nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai.  Ir persona, kurai ir pirmpirkuma tiesības uz īpašumu.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei var līdz 2021.gada 19.jūnijam (ieskaitot) darba laikā Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

Ja uz īpašuma pirmpirkumu tiesīgā persona nepieteiksies īpašuma pirkšanai, izsole sāksies 2021.gada 21.jūnijā plkst. 10.30  Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

Pirkuma summa jāsamaksā un pirkuma līgums jānoslēdz līdz 2021.gada 29.jūnijam.

Izziņa pa tālruņiem: 65245374 vai mob.t. 26424109.

print