Atkārtota, atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā   īpašuma Viesītes novads, Viesītes  pagasts, ’’Laukmales’’, ar kadastra numuru   56350130082  atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  īpašums sastāv no 1(vienas) zemes vienības ar   kadastra apzīmējumu 56350130076 ar platību  3.65  ha.

Izsoles sākuma cena   EUR  8400.00 (astoņi tūkstoši četri simti euro un 00 centi).  Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs 10%, jeb  840.00 euro jāiemaksā pašvaldības kontā.

Nav personu, kurām ir  pirmpirkuma tiesības uz īpašumu.

Nekustamo īpašumu drīkst iegādāties tikai persona, kura atbilst likumu ‘’Par zemes privatizāciju lauku apvidos’’ nosacījumiem kā persona, kura tiesīga iegādāties lauksaimniecības zemi.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei var līdz 2021.gada 19.jūnijam (ieskaitot) darba laikā Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

Izsole sāksies 2021.gada 21.jūnijā plkst. 9.00  Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

Pirkuma summa jāsamaksā un līgums jānoslēdz līdz 2021.gada 29.jūnijam.

Izziņa pa tālruņiem: 65245374 vai mob.t. 26424109.

print