Atkārtota, atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā   īpašuma Viesītes novads, Viesītes  pagasts, ’’Osīši’’, ar kadastra numuru  56350110152  atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  īpašums sastāv no 1(vienas) zemes vienības ar   kadastra apzīmējumu 56350110106 ar platību  2,64  ha.

Izsoles sākuma cena   EUR  5440.00 (pieci tūkstoši četri simti četrdesmit euro un 00 centi).  Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs 10%, jeb 544.00 euro jāiemaksā pašvaldības kontā.

Nav personu, kurām ir  pirmpirkuma tiesības uz īpašumu. Noslēgts zemes nomas līgums līdz 2024.gada 31.decembrim. Pircējam jāpārņem nomas līguma saistības.

Īpašums ir starpgabals. Nav nodrošināta piekļuve īpašumam. Par piekļuvi jāvienojas ar apkārtējo zemju īpašniekiem.

Nekustamo īpašumu drīkst iegādāties tikai persona, kura atbilst likumu ‘’Par zemes privatizāciju lauku apvidos’’ nosacījumiem kā persona, kura tiesīga iegādāties lauksaimniecības zemi.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei var līdz 2021.gada 19.jūnijam (ieskaitot) darba laikā Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

Izsole sāksies 2021.gada 21.jūnijā plkst. 9.30  Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

Pirkuma summa jāsamaksā un pirkuma līgums jānoslēdz līdz 2021.gada 29.jūnijam.

Izziņa pa tālruņiem: 65245374 vai mob.t. 26424109.

print