Atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli- ‘’Torņa garāžas’’

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā   īpašuma Viesītes novads, Saukas pagasts, ‘’Torņa garāžas’’, ar kadastra numuru 56880060140, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  īpašums sastāv no 1 (vienas) zemes vienības ar   kadastra apzīmējumu 56880060140 ar platību 0.6506 ha

Izsoles sākuma cena   EUR  2070.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs 10% jeb 207.00 euro  jāiemaksā pašvaldības kontā

Uz zemes vienības atrodas citām fiziskām personām valdījumā esošas, zemesgrāmatā nereģistrētas būves.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei var līdz 2021.gada 27.maijam (ieskaitot) darba laikā Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

Izsole sāksies 2021.gada 28.maijā plkst. 13.00  Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina saņemšanas.

Izziņa pa tālruņiem: 65245374 vai mob.t. 26424109.

print