Atklāta, mutiska izsoli ar augšupejošu soli- ‘’Imantas’’

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā   īpašuma Viesītes novads, Saukas pagasts, ‘’Imantas’’, ar kadastra numuru 56880070159, atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  īpašums sastāv no 1 (vienas) zemes vienības ar   kadastra apzīmējumu 56880070031 ar platību 4.91 ha

Izsoles sākuma cena   EUR  6020.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs 10% jeb 602.00 euro  jāiemaksā pašvaldības kontā

Nav personu, kurām ir  pirmpirkuma tiesības uz īpašumu.

Ir noslēgts zemes nomas līgums līdz 2026.gada 31.decembrim.

Nekustamo īpašumu drīkst iegādāties tikai persona, kura atbilst likumu ‘’Par zemes privatizāciju lauku apvidos’’ nosacījumiem kā persona, kura tiesīga iegādāties lauksaimniecības zemi.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei var līdz 2021.gada 27.maijam (ieskaitot) darba laikā Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

Izsole sāksies 2021.gada 28.maijā plkst. 11.30  Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina saņemšanas.

Izziņa pa tālruņiem: 65245374 vai mob.t. 26424109.

print