Atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli- Amatnieku iela 6

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā   īpašuma Viesītes novads, Viesīte, Amatnieku iela 6, ar kadastra numuru 56150010130, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  īpašums sastāv no 1 (vienas) zemes vienības ar   kadastra apzīmējumu 56150010065 ar platību 0.1748 ha

Izsoles sākuma cena   EUR  1600.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs 10% jeb 160.00 euro  jāiemaksā pašvaldības kontā

Nav personu, kurām ir  pirmpirkuma tiesības uz īpašumu.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei var līdz 2021.gada 27.maijam (ieskaitot) darba laikā Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

Izsole sāksies 2021.gada 28.maijā plkst. 11.00  Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina saņemšanas.

Izziņa pa tālruņiem: 65245374 vai mob.t. 26424109.

print