Atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli- ’’Silameži’’

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā   īpašuma Viesītes novads, Saukas  pagasts, ’’Silameži’’, ar kadastra numuru   56880070143 atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  īpašums sastāv no 1(vienas) zemes vienības ar   kadastra apzīmējumu 56880070088 ar platību  3.06  ha.

Izsoles sākuma cena   EUR  6650.00.  Izsoles solis  EUR 500.00 (pieci simti euro un 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs 10%, jeb 665.00 euro jāiemaksā pašvaldības kontā.

Nav personu, kurām ir  pirmpirkuma tiesības uz īpašumu. Nav nodrošināta piekļuve īpašumam. Par piekļuvi jāvienojas ar apkārtējo zemju īpašniekiem.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei var līdz 2021.gada 27.maijam (ieskaitot) darba laikā Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

Izsole sāksies 2021.gada 28.maijā plkst. 10.00  Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina saņemšanas.

Izziņa pa tālruņiem: 65245374 vai mob.t. 26424109.

print