Atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli- ’’Meža Baloži’’

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā   īpašuma Viesītes novads, Viesītes  pagasts, ’’Meža Baloži’’, ar kadastra numuru   56350130057 atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  īpašums sastāv no 1(vienas) zemes vienības ar   kadastra apzīmējumu 56350130057 ar platību  4,75  ha.

Izsoles sākuma cena   EUR  14400.00.  Izsoles solis  EUR 500.00 (pieci simti euro un 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs 10%, jeb 1440.00 euro jāiemaksā pašvaldības kontā.

Nav personu, kurām ir  pirmpirkuma tiesības uz īpašumu. Nav nodrošināta piekļuve īpašumam. Par piekļuvi jāvienojas ar apkārtējo zemju īpašniekiem.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei var līdz 2021.gada 27.maijam (ieskaitot) darba laikā Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

Izsole sāksies 2021.gada 28.maijā plkst. 9.30  Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina saņemšanas.

Izziņa pa tālruņiem: 65245374 vai mob.t. 26424109.

print