Kārtējā novada domes sēde 2021.gada 22.aprīlī plkst.14.00

Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Alfons Žuks sasauc kārtējo novada domes sēdi 2021.gada 22.aprīlī plkst.14.00 Viesītē, Smilšu ielā 2, Viesītes kultūras pils konferenču -kino zālē uz izsludina šādu darba kārtību:

Informatīvie jautājumi: novada domes priekšsēdētājs A.Žuks, pašvaldības izpilddirektore S.Lūse

 1. Par nekustamo īpašumu Amatnieku ielā 2, Viesītē,

Ziņo: A.Žuks

 1. Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Viesītes muzeja “Sēlija” vadītāju.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par nolikuma “Par naudas balvu piešķiršanu Viesītes vidusskolas skolēniem un pedagogiem” apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par materiālo atbalstu ēdināšanai izglītojamiem valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par papildus finansējuma piešķiršanu Viesītes kultūras pils budžetā.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par finansējuma piešķiršanu no vides aizsardzības speciālā budžeta lielgabarīta atkritumu izvešanai.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par nolietoto pamatlīdzekļu norakstīšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par PII “Zīlīte” āra teritorijas labiekārtošanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par papildinājumu Viesītes novada pašvaldības institūciju amatu klasifikācijas sarakstā

Ziņo: A.Žuks

 1. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā.

Ziņo: S.Lūse

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Vītoliņi”, Rites pagastā atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles protokola apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Ievu Grāvis”, Viesītes pagastā atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles protokola apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Kārļa iela 3, Viesītē atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles protokola apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Viesītes”, Viesītes pagastā atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles protokola apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par izsoles pārraukšanu Viesītes novada pašvaldībai piederošajam dzīvokļa īpašumam Jaunā iela 4-9, Elkšņi, Elkšņu pagasts.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā pasažieru autobusa VAN HOOL ACRON 815 atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2021/20 apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošās kravas kastes MERCEDES BENZ 608 atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2021/21 apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā moto transportlīdzekļa HUSQVARNA 258MT, ar reģ. Nr.TD1430, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2021/22 apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā moto transportlīdzekļa HUSQVARNA 258MT, ar reģ. Nr.TD1429, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2021/23 apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā moto transportlīdzekļa HUSQVARNA 258MT, ar reģ.Nr.TC2563, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2021/24 apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā moto transportlīdzekļa HUSQVARNA 258MT, ar reģ. Nr.TD1397, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2021/25 apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošās motorlaivas FIBER FLEET atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2021/26 apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Čiekurnieki”, Viesītes pagastā atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2021/27 apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Meža Baloži”, Viesītes pagastā atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2021/28 apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Silameži”, Saukas pagastā atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2021/29 apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Arāji”, Saukas pagastā atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2021/30 apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Amatnieku iela 6, Viesīte atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2021/31 apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Imantas”, Saukas pagastā atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2021/32 apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par uzraudzības pārskata Nr.5 par Viesītes novada attīstības programmas (2014.-2020.) izpildi 2018.-2020.gadā apstiprināšanu.

Ziņo: J.Līcis, L.Maisaka

 1. Par Viesītes novada domes piešķirto atbalstu no pašvaldības budžeta 2021.gadā vietējo iniciatīvu projektiem.

Ziņo: J.Līcis, L.Maisaka

 1. Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par zemes nomas līgumu slēgšanu un laušanu.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par dzīvokļa atsavināšanas pirmpirkuma kārtībā procesa uzsākšanu.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par dzīvokļa atsavināšanas pirmpirkuma kārtībā procesa uzsākšanu.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par adreses maiņu.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Druvas”, Rites pag., Viesītes nov.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Kristapi”, Rites pag., Viesītes nov.
 2. Par nekustamo īpašumu maiņu.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par izmaiņām Valsts kadastra reģistrā, starpgabala statusa piešķiršanu, īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā Viesītes novada pašvaldībai, adrešu un nosaukumu piešķiršanu un atsavināšanas procesa uzsākšanu.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par nekustamo īpašumu atsavināšanas procesa uzsākšanu.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par nekustamā īpašuma “Krievāres-Zemzari”, Viesītes pag., Viesītes nov. sadalīšanu.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Purviņi”, Saukas pag., Viesītes nov.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par adreses piešķiršanu.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par adrešu piešķiršanu.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par īpašuma tiesību atzīšanu Viesītes novada Elkšņu pagastā.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Kalna Kormāni”, Saukas pag., Viesītes nov.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par nekustamā īpašuma “Silakalni”, Viesītes pag., Viesītes nov., sadalīšanu.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošās 1/8 domājamās daļas no zemes gabala no nekustamā īpašuma Robežu iela11, Viesīte, atsavināšanu.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par dzīvokļa atsavināšanas pirmpirkuma kārtībā procesa uzsākšanu.

Ziņo: I.Erte, A.Žuks

 1. Par telpas iznomāšanu Smilšu ielā 2, Viesītē.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par izmaiņām Viesītes novada vēlēšanu komisijas sastāvā.

Ziņo: A.Žuks

print