Konkurss uz pirmsskolas izglītības iestādes “Zīlīte” vadītāja amatu

Viesītes novada pašvaldība izsludina konkursu uz pirmsskolas izglītības iestādes “Zīlīte” vadītāja amatu.  Pilna laika slodze, amatalga- 1112,00 EUR.

Amata prasības: 

 • Atbilstība Izglītības likuma 30.panta  4.daļas prasībām.
 • Izglītība atbilstoša Izglītības likumā un 11.09.2018. Ministru kabineta noteikumos Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” noteiktajām prasībām.
 • Ne mazāk kā 3 gadi pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā.
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām.
 • Atbilstība Bērnu tiesību aizsardzības likuma prasībām.

Amata kompetences:

 • Spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību.
 • Iestādes darba plānošana un organizēšana.
 • Attiecību veidošana un uzturēšana.
 • Orientācija uz attīstību un rezultātu sasniegšanu.
 • Personāla vadība un darbinieku motivēšana.

Iesniedzamie dokumenti:

 • Pirmsskolas izglītības iestādes “Zīlīte” attīstības vīzija (maksimālais rakstu zīmju skaits 4000).
 • Dzīves gaitas apraksts (Curriculum Vitae).
 • Izglītību, kvalifikāciju un papildizglītību apliecinošu dokumentu kopijas.
 • Valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopija, kas apliecina, ka pretendents prot valsts valodu augstākajā līmenī (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmas latviešu valodā).
 • Apliecinājums, ka neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu.
 • Apliecinājums, ka piekrīt personas datu apstrādei tādā apmērā, lai var gūt pārliecību par kandidāta atbilstību normatīvajos aktos izvirzītajām prasībām.

Pieteikumi jāiesniedz līdz 2021.gada 22.aprīlim  Viesītes novada domē Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads, LV-5237, vai nosūtāmi e- pastā: dome@viesite.lv.  Kontakttālrunis saziņai 26670482.

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantu, Viesītes novada  pašvaldība informē, ka pieteikumos norādītie personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar Viesītes novada pašvaldības privātuma politiku.

print