Atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli, ’’Osīši’’

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā   īpašuma Viesītes novads, Viesītes  pagasts, ’’Osīši’’, ar kadastra numuru 56350110152, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  īpašums sastāv no 1 (vienas) zemes vienības ar   kadastra apzīmējumu 56350110106 ar platību 2,64 ha

Izsoles sākuma cena   EUR  7520.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs 10%.

Īpašums ir starpgabals. Nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ceļam.

Ir personas, kurām ir  pirmpirkuma tiesības uz īpašumu. Ir noslēgts zemes nomas līgums līdz 2024.gada 31.decembrim.

Īpašums ir lauksaimniecības zeme. Pircējam jāatbilst likuma ‘’Par zemes privatizāciju lauku apvidos’’ prasībām

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei var līdz 2021.gada 29.aprīlim (ieskaitot) darba laikā Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

Ja neviena no uz pirmpirkumu tiesīgajām personām uz īpašuma pirkumu nepieteiksies, izsole sāksies 2021.gada 30.aprīlī plkst. 10.30  Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina saņemšanas.

Izziņa pa tālruņiem: 65245374 vai mob.t. 26424109.

print