Atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli, ’’Laukmales’’

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Viesītes novads, Viesītes  pagasts, ’’Laukmales’’, ar kadastra numuru 56350130082, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  īpašums sastāv no 1 (vienas) zemes vienības ar   kadastra apzīmējumu 56350130076 ar platību 3.65 ha

Izsoles sākuma cena   EUR  10500.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs 10%.

Nav personu, kurām ir  pirmpirkuma tiesības uz īpašumu.

Īpašums ir lauksaimniecības zeme. Pircējam jāatbilst likuma ‘’Par zemes privatizāciju lauku apvidos’’ prasībām

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei var līdz 2021.gada 29.aprīlim (ieskaitot) darba laikā Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

Izsole sāksies 2021.gada 30.aprīlī plkst. 10.00  Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina saņemšanas.

Izziņa pa tālruņiem: 65245374 vai mob.t. 26424109.

print