Ārkārtas domes sēde 2021.gada 24.martā plkst. 8:15

Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece Iveta Līce sasauc ārkārtas domes sēdi 2021.gada 24.martā plkst.8.15 Viesītē, Smilšu ielā 2, Viesītes kultūras pils konferenču- kino zālē un izsludina šādu darba kārtību:

1. Par Viesītes novada domes 2021.gada 18.marta lēmuma Nr.30 “Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Gričānu karjers”, Viesītes pag., Viesītes nov., atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2021/17 apstiprināšanu” atcelšanu.

Ziņo: I.Erte

2. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Spuru karjers”, Viesītes pag., Viesītes nov., zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56350090093, 1.kvartāla 1.,2.,3.,4.,5.nogabalu kailcirtes atklātas mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles protokola apstiprināšanu un līguma slēgšanu.

Ziņo: I.Erte

3. Par izmaiņām Valsts kadastra reģistrā, starpgabala statusa noteikšanu, īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā Viesītes novada pašvaldībai uz zemes vienību un atsavināšanas procesa uzsākšanu.

Ziņo: I.Erte

4. Par grozījumiem Iepirkumu komisijas sastāvā.

Ziņo: S.Lūse

print