Mutiska izsole ar augšupejošu soli cirsmai- ‘’Spuru karjers’’

Viesītes novada pašvaldība  rīko  atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli  cirsmai nekustamā īpašuma ‘’Spuru karjers’’ ar kadastra Nr.  56350090093 zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 56350090093, 1.kvartāla 1., 2., 3., 4. un 5. nogabaliem. Kailcirte ar platību 4.35 ha, koksnes pārdodamais  apjoms 690.16 kubikmetri.

    Izsoles sākuma cena   EUR  13700.00. Izsoles solis  EUR 500.00 (pieci simti euro un 00 centi).

       Nodrošinājuma apmērs 10%.

       Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei var līdz 2021.gada 18.martam (ieskaitot) darba laikā Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

     Izsole sāksies 2021.gada 19.martā plkst. 9.00  Viesītes novada, Viesītē, Smilšu ielā 2, Viesītes kultūras pils konferenču-kino  zālē.

       Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina saņemšanas.

       Izziņa pa tālruņiem: 65245374 vai mob.t. 26424109.

print