Atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli- ’’Vītoliņi’’

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā   īpašuma Viesītes novads, Rites  pagasts, ’’Vītoliņi’’, ar kadastra numuru 56800010088,  atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  īpašums sastāv no 2(divām) zemes vienībām ar   kadastra apzīmējumiem 56800040143 ar platību 4.86 ha un 56800040304 ar platību 2.06 ha.

    Izsoles sākuma cena   EUR  14800.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

       Nodrošinājuma apmērs 10%.

       Nav personu, kurām ir  pirmpirkuma tiesības uz īpašumu. Ir nomnieks līdz 2024.gada 31.decembrim. Jāpārņem saistības.

         Īpašums ir lauksaimniecības zeme. Pircējam jāatbilst likuma ‘’Par zemes privatizāciju lauku apvidos’’ prasībām

       Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei var līdz 2021.gada 8.aprīlim (ieskaitot) darba laikā Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

     Izsole sāksies 2021.gada 9.aprīlī plkst. 10.30  Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

       Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina saņemšanas.

       Izziņa pa tālruņiem: 65245374 vai mob.t. 26424109.

print