Kārtējā novada domes sēde 2021.gada 18.februārī plkst.14.00

Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Alfons Žuks sasauc kārtējo novada domes sēdi 2021.gada 18.februārī plkst.14.00

Viesītē, Smilšu ielā 2, Viesītes kultūras pils konferenču-kino zālē un izsludina šādu darba kārtību:

 

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Rolandi”, Elkšņu pagastā, atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles protokola apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Ziedoņa krasts”, Viesītes pagastā, atkārtotas, atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles protokola apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Dārziņi”, Viesītes pagastā, uz pirmpirkumu tiesīgo personu, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles protokola apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošās neapbūvētās zemes vienības, kas atrodas Saukas pagastā nekustamajā īpašumā “Jaunsauka”, atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles protokola apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Jaunā iela 4-9, Elkšņi, Elkšņu pag., Viesītes nov., trešo, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.202/9 apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Ievu Grāvis”, Viesītes pag., Viesītes nov., atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2021/10 apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Viesītes”, Viesītes pag., Viesītes nov., atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2021/11 apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Vītoliņi”, Rites pag., Viesītes nov., atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2021/12 apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Imantas”, Saukas pag., Viesītes nov., atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2021/13 apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Kārļa iela 3, Viesīte, Viesītes nov., atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2021/14 apstiprināšanu.

A.Žuks

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošās cirsmas izsoli un izsoles noteikumu Nr.2021/15 apstiprināšanu..

Ziņo: A.Žuks,

 1. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.

            Ziņo: A.Žuks

13.Par nolietoto pamatlīdzekļu norakstīšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu (no 1 personas).

Ziņo: A.Žuks

 1. Par materiālo atbalstu ēdināšanai.

            Ziņo: A.Žuks

 1. Par laukumu asfaltēšanu.

Ziņo:  A.Žuks

 1. Par pašvaldības līdzfinansējumu biedrības “Saukas dabas parka biedrība” projektam “Zivju resursu papildināšana Saukas ezerā” .

Ziņo: A.Žuks

 1. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā.

Ziņo: S.Lūse

 1. Par piedāvājumu dzīvokļa īpašuma atsavināšanai pirmpirkuma kārtībā.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par piedāvājumu dzīvokļa īpašuma atsavināšanai pirmpirkuma kārtībā.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par zemes nomas līgumu slēgšanu.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Gaiļezeri”, Saukas pagastā.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Zālītes”, Elkšņu pagastā.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par nekustamā īpašuma “Purviņi”, Saukas pagastā sadalīšanu.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par nekustamā īpašuma “Sietiņi”, Viesītes pagastā sadalīšanu.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par grozījumiem zemes nomas līgumos.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par medību tiesību piešķiršanu.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanu mežā.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par nekustamā īpašuma “Kapārītes”, Viesītes pagastā, atsavināšanas piedāvājumu.

Ziņo: J.Līcis

print