Atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā   īpašuma Viesītes novads, Rites  pagasts, ’’Mazkaupiņi’’, ar kadastra numuru 56800040302,  atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  īpašums sastāv no 1(vienas) zemes vienības ar   kadastra apzīmējumu 56800040220 ar platību  5,59 ha.

    Izsoles sākuma cena   EUR  9220.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Īpašumā dominējošā ir lauksaimniecības zeme, pircējam jāatbilst likuma ‘’Par zemes privatizāciju lauku apvidos’’ noteiktajām prasībām.

 Ir noslēgts zemes nomas līgums līdz 2022. gada 31.decembrim.

        Nodrošinājuma apmērs 10%.

       Nav personu, kurām ir  pirmpirkuma tiesības uz īpašumu.

       Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei var līdz 2021.gada 11.martam (ieskaitot) darba laikā Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

Izsole sāksies 2021.gada 12.martā plkst. 10.00  Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

       Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina saņemšanas.

       Izziņa pa tālruņiem: 65245374 vai mob.t. 26424109.

print