Aktualitātes lauksaimniekiem

2021.gadā stājušās spēkā iedzīvotājiem būtiskākās izmaiņas likumos un noteikumos. Izveidoto apkopojumu var apskatīt: https://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/iedzivotajiem

Nodokļu jomā mainās ne tikai likmes, bet arī aprēķināšanas kārtība, piemēram, izmaiņas IIN piemērošanā tiem, kas saņem autoratlīdzības, mikrouzņēmuma nodokļa maksātājiem, mainās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

  • LAD informē par plānotajām izmaiņām agrovides pasākumos. Tiek paredzēta iespēja uzņemties jaunas saistības (saistību periods būs 2021.– 2022.gads) agrovides pasākumos, arī bioloģiskajā lauksaimniecībā, bet esošie klienti drīkstēs paplašināt savas esošās saistības. Lauksaimnieki, kuriem saistību periods beidzas 2020.gadā, 2021.gadā var izlemt neturpināt tās vai turpināt un uzņemties jaunas divu gadu saistības. Šobrīd notiek darbs, lai veiktu izmaiņas normatīvajos dokumentos, kas paredzēs šādu iespēju.
  • Jebkurš lauksaimnieks var iesniegt Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) Nacionālajā sēklu kontroles laboratorijā vai tās filiālēs sēklu paraugu, lai noteiktu sēklu kvalitatīvo īpašību rādītājus – sēklu analītisko tīrību, citu augu sēklu piemaisījumu, dīgtspēju, dzīvotspēju, mitruma saturu, kaitēkļu invāziju, 1000 sēklu masu, vējauzas klātbūtni, sēklu veselīgumu. Sēklu paraugu un dokumentu iesniegšana jāsaskaņo ar  VAAD  reģionālās nodaļas inspektoru.
  • Atgādinājums mēslošanas līdzekļu lietotājiem. Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 834 (23.12.2014.) “Prasības ūdens, augsnes un gaisa aizsardzībai no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma” visā Latvijas teritorijā mēslošanas līdzekļus nedrīkst izkliedēt pa sasalušu, pārmitru vai ar sniegu klātu augsni:
  • sasalusi augsne – ja saskaņā ar LVĢMC datiem diennakts vidējā augsnes temperatūra 15 cm dziļumā ir 00C vai zemāka;
  • ar sniegu klāta augsne – ja lauks apsnidzis ar noturīgu sniega kārtu;
  • pārmitra augsne – ja uz lauka traktortehnikas rises dziļums pārsniedz 30 cm un to vienlaidus garums sasniedz 40 metrus
  • SIA LLKC Valsts Lauku tīkla pasākumu ietvaros lauku uzņēmējiem piedāvā informatīvos e-seminārus. Tajos tiek nodrošināta informācijas aprite par aktuālu lauku attīstības informāciju. Sekojiet jaunumiem www.laukutikls.lv

Jēkabpils KB februāra beigās plāno mācības augu aizsardzības līdzekļu lietotāju apliecības atjaunošanai. Tiem, kuri šīs apliecības ieguva vai lietošanas termiņu uz 5 gadiem pagarināja 2016. gadā un vēlas to vēlreiz atjaunot,  jāpiesakās elektroniski: anita.putka@llkc.lv vai t. 26511269

LLKC Jēkabpils KB uzņēmējdarbības konsultante Anita Putka

print