Atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā   īpašuma Viesītes novads, Elkšņu  pagasts, ’’Rolandi’’, ar kadastra numuru 56580060050,  atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  īpašums sastāv no 1(vienas) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56580060050 ar platību 2.45 ha, sākotnējā  izsoles cena    EUR  6250.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs 10%.

Īpašumu drīkst iegādāties persona, kura tiesīga iegādāties lauksaimniecības zemi saskaņā ar likumu ‘’Par zemes privatizāciju lauku apvidos’’.

Uz īpašumu nav pirmpirkuma tiesību. Ir noslēgts zemes nomas līgums līdz 2021.gada 31.decembrim.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei var līdz 2021.gada 4.februārim (ieskaitot) darba laikā Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

Izsole sāksies 2021.gada 5.februārī plkst. 9.00  Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina saņemšanas.

print