Atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā   īpašuma Viesītes novads, Viesītes  pagasts, ’’Dārziņi’’, ar kadastra numuru 56350150114,  atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  īpašums sastāv no 1(vienas) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56350150105 ar platību 1.43 ha, sākotnējā  izsoles cena un nosacītā cena   EUR 4280.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs 10%.

Īpašums ir starpgabals- zemes gabala platība ir mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto minimālo zemesgabala platību. Ir persona, kurai ir pirmpirkuma tiesības uz īpašumu. Ir noslēgts zemes nomas līgums līdz 2024.gada 31.decembrim.

Īpašumu drīkst iegādāties persona, kura tiesīga iegādāties lauksaimniecības zemi saskaņā ar likumu ‘’Par zemes privatizāciju lauku apvidos’’.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei var līdz 2021.gada 4.februārim (ieskaitot) darba laikā Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

Ja uz īpašuma pirmpirkumu tiesīgā persona nepieteiksies īpašuma pirkšanai, izsole sāksies 2021.gada 5.februārī plkst. 9.30  Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina saņemšanas.

print