Atkārtota, atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā   īpašuma Viesītes novads, Viesītes  pagasts, ’’Ziedoņa krasts’’, ar kadastra numuru 56350060181,  atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  īpašums sastāv no 2(divām) zemes vienībām: ar kadastra apzīmējumiem 56350060181 ar platību 26,8 ha  un 56350060206 ar platību 6,2 ha, sākotnējā  izsoles cena  EUR  6040.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs 10%.

Nav personu, kurām ir  pirmpirkuma tiesības uz īpašumu.

Īpašumu drīkst iegādāties persona, kura tiesīga iegādāties lauksaimniecības zemi saskaņā ar likumu ‘’Par zemes privatizāciju lauku apvidos’’.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei var līdz 2021.gada 4.februārim (ieskaitot) darba laikā Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

Izsole sāksies 2021.gada 5.februārī plkst. 10.00  Viesītes novada pašvaldības Administrācijas ēkas telpās Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina saņemšanas.

Izziņa pa tālruņiem: 65245374 vai mob.t. 26424109.

print