Viesītes bibliotēkas krājumu papildinājušas grāmatas no KM atbalstītās un LNB realizētās vērtīgo grāmatu iepirkuma programmas publiskajām bibliotēkām

Viesītes bibliotēka valdības atbalstītās, KM izstrādātās un LNB realizētās vērtīgo grāmatu iepirkuma programmas publiskajām bibliotēkām ietvaros decembrī ir saņēmusi jauno grāmatu sūtījumu, kas papildina bibliotēkas krājumu ar patiešām vērtīgiem izdevumiem. Lai izvairītos no dubulteksemplāru nonākšanas bibliotēkas krājumā un iegādātos izdevumus atbilstoši konkrētās bibliotēkas lasītāju interesēm, bibliotēkas vadītājai bija iespēja pašai iesaistīties grāmatu atlasē.

Tā rezultātā bibliotēkas krājumā nonākuši 33 jaunieguvumi 375,95 EUR vērtībā (sarakstu skat. Gramatu saraksts). Pārsvarā tā ir augstvērtīga nozaru literatūra, jo lielākā daļa programmas ietvaros piedāvāto jaunāko daiļliteratūras grāmatu jau ir bibliotēkas krājumā.

Paldies bibliotēkas un lasītāju vārdā par atbalstu un vērtīgajām grāmatām projekta idejas autoriem, atbalstītājiem un realizētājiem!

Informācija par KM atbalstīto un LNB realizēto vērtīgo grāmatu iepirkuma programmu publiskajām bibliotēkām

Ņemot vērā nepieciešamību atbalstīt gan krīzes skarto grāmatniecības nozari – grāmatu autorus, ilustratorus un tulkotājus, gan kvalitatīvi papildināt Latvijas publisko bibliotēku krājumus ar augstvērtīgiem pēdējo gadu izdevumiem, Latvijas valdība 2020. gada 16.jūnijā pēc Kultūras ministrijas (KM) izstrādāta rīcības plāna lēma piešķirt finansējumu 300 000 EUR apjomā no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Latvijas Nacionālajai bibliotēkai (LNB) vērtīgo grāmatu iepirkuma programmas publiskajām bibliotēkām īstenošanai.

Lai grāmatu iepirkuma procedūras rezultātā respektētu katras bibliotēkas individuālās krājuma komplektēšanas vajadzības un izstrādāto profilu, kā arī izvairītos no dubulteksemplāru nonākšanas bibliotēku krājumā, publisko bibliotēku darbinieki izteica vēlmi iesaistīties grāmatu nosaukumu un eksemplāru skaita izvēlē.

LNB sadarbībā ar Latvijas grāmatizdevējiem, literatūras un nozaru ekspertiem sagatavoja un piedāvāja reģionu galvenajām bibliotēkām un Latvijas Neredzīgo bibliotēkai potenciālo iepērkamo grāmatu sarakstu, kurā tika iekļauti 362 grāmatu nosaukumi 157 151 eksemplārā no 33 izdevniecībām par kopējo summu 1 440 932 EUR. Katrai reģiona galvenajai bibliotēkai, kā arī Latvijas Neredzīgo bibliotēkai, atkarībā no bibliotēku skaita konkrētajā reģionā, tika piešķirta konkrēta naudas summa grāmatu izvēlei no piedāvātā grāmatu saraksta.

Apkopojot reģionu galveno bibliotēku un Latvijas Neredzīgo bibliotēkas iesniegto informāciju, grāmatu iepirkuma programmas ietvaros publisko bibliotēku vajadzībām tika iegādātas 362 nosaukumu grāmatas 32 615 eksemplāros no 33 Latvijas izdevniecībām. No kopējā grāmatu skaita 62 % ir oriģinālliteratūra, 38 % – tulkojumi. Pēc grāmatu izdošanas datējuma 23 % ir 2020. gadā izdotas grāmatas, 50 % – 2019. gada izdevumi, bet 27 % – 2018. gadā izdotā literatūra. Pēc tematikas un izdevumu veida 37,3 % ir daiļliteratūra, 39 % – daiļliteratūra bērniem, 9,3 % – memuāru un dokumentālā literatūra, 6,1 % – populārzinātniskā literatūra, 3,8 % – uzziņu literatūra, 4,1 % – zinātniskā literatūra, 0,4 % – attēlizdevumi. Vidējā vienas grāmatas iepirkuma cena ir 10,36 EUR.

Viesītes bibliotēkas vadītāja L. Griškena

print