Kārtējā novada domes sēde 2020.gada 19.novembrī plkst. 14:00

Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Alfons Žuks sasauc kārtējo novada domes sēdi 2020.gada 19.novembrī plkst.14.00 Viesītē, Smilšu ielā 2, Viesītes kultūras pils konferenču-kino zālē un izsludina šādu darba kārtību:

Informatīvie jautājumi: novada domes priekšsēdētājs A.Žuks, izpilddirektore S.Lūse

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Vecbincāni”, Saukas pag., Viesītes nov., ar kadastra numuru 56880040173, atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles protokola apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Sargūņi”, Rites pag., Viesītes nov., ar kadastra numuru 56800050079, atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles protokola apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Irbes”, Rites pag., Viesītes nov., ar kadastra numuru 56800010140, atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles protokola apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Mazvītoli”, Elkšņu pag., Viesītes nov., ar kadastra numuru 56580020075, trešās, atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles protokola apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Smilšu iela 31-43, Viesīte, Viesītes nov., atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2020/56 apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Jaunā iela 4-9, Elkšņi, Elkšņu pag., Viesītes nov., atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2020/57 apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Viesītes novada, Viesīte pagasta, “Elkšņi”, trešo, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2020/58 apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Brīvības iela 6-4, Viesīte, Viesītes nov., izsoles pārtraukšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam darbības termiņa pagarināšanu, Investīciju plāna 2021.-2022.gadam un Rīcības plāna 2021.-2023.gadam aktualizāciju.

Ziņo: A.Žuks, L.Maisaka

 1. Par projekta “Drošības uzlabošana un Zaļās klases izveide “Rites pamatskolā”” izstrādi un iesniegšanu ELFLA līdzfinansētajā LEADER programmas projektu konkursā.

Ziņo: L.Maisaka

 1. Par Ziemassvētku paciņām.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par grozījumiem Viesītes novada pašvaldības institūciju amatu klasifikācijas sarakstā.

Ziņo: A.Žuks, S.Lūse

 1. Par finansējuma piešķiršanu no vides aizsardzības speciālā budžeta lielgabarīta atkritumu izvešanai.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par finansējuma ieplānošanu Viesītes novada pašvaldības 2021.gada vides aizsardzības speciālajā budžetā Viesītes notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ekspluatācijas nodrošināšanai.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par finansējuma piešķiršanu no vides aizsardzības speciālā budžeta atkritumu tvertņu (urnu) iegādei.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Veco ļaužu nama īrnieku pārcelšanu uz ēku Kārļa iela 5/7, Viesīte.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par materiālo atbalstu ēdināšanai Viesītes novadā deklarētajiem izglītojamiem valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par naudas balvas izmaksāšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā.

Ziņo: S.Lūse

 1. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu.

Ziņo: I.Erte

 1. Par zemes nomas līguma slēgšanu.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par Viesītes novada domes 17.09.2020. lēmuma Nr.52 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Priedkalnu Beitāni”, Saukas pag., Viesītes nov.” grozījumu.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par dzīvokļa atsavināšanas pirmpirkuma kārtībā procesa uzsākšanu.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par dzīvokļa atsavināšanas pirmpirkuma kārtībā procesa uzsākšanu.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Sietnieki”, Elkšņu pag., Viesītes nov.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par nekustamā īpašuma “Sieti”, Elkšņu pag., Viesītes nov. sadalīšanu.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu atsavināšanas procesa uzsākšanu.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par īpašuma tiesību nostiprināšanu uz Viesītes novada pašvaldībai piekritīgo zemes īpašumu un atsavināšanas procesa uzsākšanu.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par nosaukuma piešķiršanu zemes vienībai.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par izmaiņām Valsts kadastra reģistrā, īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā Viesītes novada pašvaldībai uz zemes īpašumu un starpgabala statusa piešķiršanu.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Smilšu iela 37B, Viesīte, Viesītes nov., sadalīšanu.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par izmaiņām Valsts kadastra reģistrā, īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā Viesītes novada pašvaldībai uz zemes īpašumu un starpgabala statusa piešķiršanu

Ziņo: J.Līcis

PAPILDUS JAUTĀJUMI:

 1. Par zemes ierīcības projekta “Sīļi”, Rites pagastā, Viesītes novadā, apstiprināšanu

Ziņo: J.Līcis

print