Realizēta grants ceļu pārbūve Viesītes novadā

Septembra mēnesī ekspluatācijā nodoti pašvaldības ceļu posmi  S6 “Bajāri – Grabažāni” un E17 “Dzeņi – Elkšņi”. Abos objektos darbi tika īstenoti Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.

Pašvaldības ceļš  E17 “Dzeņi – Elkšņi” atrodas Viesītes novada Elkšņu pagastā, tas kalpo kā pievadceļš vietējiem iedzīvotājiem. Pārbūvējamā ceļa posma garums sastāda 1.376 km, ar tā pārbūvi tiek nodrošināta kvalitatīva, droša un pieejama vide uzņēmējdarbības un lauksaimniecības attīstībai. Pārbūvētais ceļa posms S6 “Bajāri – Grabažāni” atrodas Viesītes novadā, un ceļa posma pārbūve veikta 0.895 km garumā. Ceļš kalpo lauku apsaimniekošanai, piekļūšanai pie saimniecībām.

Būvdarbus abiem ceļa posmiem veica SIA “PMCI”. Būvdarbi veikti saskaņā ar SIA “Myzone” un SIA “SKA projekts” izstrādātajiem būvprojektiem.

Projekts tiek  īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm.

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Laura Zvirbule

print