Kārtējā novada domes sēde 2020.gada 17.septembrī plkst. 14:00

Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Alfons Žuks sasauc kārtējo novada domes sēdi 2020.gada 17.septembrī plkst. 14.00 Viesītē, Brīvības ielā 10 (domes sēžu zālē)  un izsludina šādu darba kārtību:

Informatīvie jautājumi- novada domes priekšsēdētājs Alfons Žuks, pašvaldības izpilddirektore Sanita Lūse

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Sporta iela 27-2, Viesīte, trešās, atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles protokola apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Sporta iela 13A-17, Viesīte, trešās, atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles protokola apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Rites pagasta “Ilzu baznīca”, atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles protokola apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošās nekustamā īpašuma Viesītes pagasta “Baloži” atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles protokola apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošās nekustamā īpašuma Viesītes pagasta “Meža Dambrāni” atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles protokola apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošās nekustamā īpašuma Elkšņu pagasta “Mežkārkļi” atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles protokola apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Saukas pagasta “Vecbincāni” atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2020/43 apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Smilšu iela 31-43, Viesīte atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2020/44 apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Jaunā iela 4-9, Elkšņi, Elkšņu pagasts atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2020/45 apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Rites pagasta “Sargūņi” atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2020/46 apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Rites pagasta “Irbes” atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2020/47 apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Viesītes pagasta “Elkšņi” atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2020/48 apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Elkšņu pagasta “Mazvītoli” trešo, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2020/49 apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Brīvības iela 6-4, Viesīte, trešo, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2020/50 apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošās automašīnas Ford Mondeo trešo, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2020/51 apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par nekustamā īpašuma Viesīte, Raiņa iela 34A atsavināšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes muzeja “Sēlija” nodaļas “Mārtiņa Buclera fotogrāfijas kabinets” reorganizēšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2020/7 “Par sabiedrisko kārtību Viesītes novadā” apstiprināšanu.

Ziņo: I.Erte

 1. Par domes lēmuma atcelšanu iepirkuma procedūras veikšanai Lones Tautas nama skatuves aizkaru un skatītāju zāles logu aizkaru nomaiņai.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada pašvaldības izglītības iestāžu direktoru/vadītāju mēneša darba algas likmes noteikšanu 2020./2021.mācību gadam.

Ziņo: A.Žuks, K.Frolova

 1. Par grozījumu Viesītes novada pašvaldības institūciju amatu klasifikācijas sarakstā un piemaksas noteikšanu Viesītes vidusskolas direktora vietniecei izglītības jautājumos (Rites pamatskolā).

Ziņo: A.Žuks, K.Frolova

 1. Par Viesītes novada pašvaldības izglītības iestāžu skolēnu (audzēkņu) izmaksu apstiprināšanu veicot pašvaldību savstarpējos norēķinus par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem (Viesītes vidusskola, PII “Zīlīte”).

Ziņo: K.Frolova

 1. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar Pļaviņu novada domi.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par finansējuma piešķiršanu no vides aizsardzības speciālā budžeta zivju resursu papildināšanai Viesītes ezerā.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par finansējuma piešķiršanu no vides aizsardzības speciālā budžeta ūdens sagatavošanas-atdzelžotāju filtru iekārtas komplekta iegādei un uzstādīšanai.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par finansējumu piešķiršanu asfalta seguma atsevišķu posmu remontam Rites pagasta Cīruļu ciemā.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā.

Ziņo: M.Blitsons

 1. Par īres līgumu pagarināšanu.

Ziņo: M.Blitsons

 1. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu.

Ziņo: I.Erte

 1. Par Jēkabpils novada attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu.

Ziņo: L.Zvirbule

 1. Par adreses piešķiršanu būvēm.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par dzīvokļa īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā.

Ziņo: A.Žuks

 1. -49. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu.

Ziņo: A.Žuks, I.Erte

PAPILDUS JAUTĀJUMI:

 1. Par mērķdotācijas sadali interešu izglītībai Viesītes novada pašvaldības izglītības iestādēm no 2020.gada 1.septembra līdz 2020.gada 31.decembrim.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par papildus finansējumu Viesītes Mūzikas un mākslas skolas pedagogu algām.

Ziņo: A.Žuks, K.Frolova

 1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Saukas pagastā.

Ziņo: I.Erte

 1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Viesītes pagastā.

Ziņo: I.Erte

 1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Rites pagastā.

Ziņo: I.Erte

 1. Par Sēlijas Sporta skolas sagatavošanas grupu atvēšanu (Viesītes novadā, Salas novadā, Jēkabpils novadā, Aknīstes novadā).

Ziņo: A.Žuks

print