Izsole, Viesīte, Raiņa iela 34A

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā   īpašuma Viesītes novads, Viesīte, Raiņa iela 34A, ar kadastra numuru 56150010183,   atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  īpašums sastāv no 1(vienas) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56150010182 ar kopējo platību  0.099 ha; sākotnējā  izsoles un nosacītā cena  EUR  1300.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

        Nodrošinājuma apmērs 10%.

      Īpašums ir starpgabals.  Ir personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz īpašumu.

       Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei var līdz 2020.gada 27.augustam (ieskaitot) darba laikā Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

    Ja neviena uz pirmpirkumu tiesīgā persona uz īpašuma pirkumu nepieteiksies, izsole sāksies 2020.gada 28.augustā plkst. 13.30  Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

       Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc izsoles.

       Izziņa pa tālruņiem: 65245374 vai mob.t. 26424109.

print