Kārtējā novada domes sēde

Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Alfons Žuks sasauc kārtējo novada domes sēdi 2020.gada 16.jūlijā plkst.14.00 Viesītē, Brīvības ielā 10, (domes sēžu zālē) un izsludina šādu darba kārtību:

Informatīvie jautājumi: novada domes priekšsēdētājs A.Žuks 

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Saukas pagasta “Slampi”, atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles protokola apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Elkšņu pagasta “Pļavas”, atkārtotas, atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles protokola apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Viesītes pagasta, “Meža Dambrāni” atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2020/30 apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Elkšņu pagasta, “Mežkārkļi” atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2020/31 apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Viesītes pagasta, “Baloži”, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2020/32 apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Rites pagasta, “Irbes”, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2020/33 apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Viesītes pagasta, “Elkšņi”, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2020/34 apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Rites pagasta, “Ilzu baznīca”, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2020/35 apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Elkšņu pagasta, “Mazvītoli”, atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2020/36 apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Raiņa iela 34A, Viesīte, Viesītes nov., atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2020/37 apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Sporta iela 27-2, Viesīte, Viesītes nov., trešo, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2020/38 apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Sporta iela 13A-17, Viesīte, Viesītes nov., trešo, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2020/39 apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Brīvības iela 6-4, Viesīte, Viesītes nov., atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2020/40 apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma atsavināšanas procesa pārtraukšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par grozījumu Viesītes novada domes 2020.gada 18.jūnija lēmumā Nr.18 “Par Viesītes vidusskolu”.

Ziņo: S.Andruškeviča

 1. Par papildus finansējuma piešķiršanu telpu remontam Smilšu ielā 39, Viesītē, telpu pielāgošanai VUGD Viesītes posteņa vajadzībām .

Ziņo: A.Žuks

 1. Par nekustamā īpašuma iegādi.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par atļauju biedrībai “Latvijas Cistiskās fibrozes biedrība” slēgt nedzīvojamo telpu apakšnomas līgumu.

Ziņo: A,Žuks

 1. Par finansējuma piešķiršanu no vides aizsardzības speciālā budžeta lielgabarīta atkritumu izvešanai.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā.

Ziņo: M.Blitsons

 1. Par īres līgumu pagarināšanu.

Ziņo: M.Blitsons

 1. Par Viesītes novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam darbības termiņa pagarināšanu.

Ziņo: L.Maisaka

 1. Par nekustamā īpašuma “Bajāri”, Viesītes pag., Viesītes nov. sadalīšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par nekustamā īpašuma “Ūbeles”, Viesītes pag., Viesītes nov. sadalīšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par nekustamā īpašuma “Ezerakmentiņi”, Viesītes pag., Viesītes nov. sadalīšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par zemes dzīļu izmantošanas atļauju.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par nekustamā īpašuma Viesītes novada, Viesīte, Amatnieku iela 13A, atsavināšanas piedāvājumu.

Ziņo: A.Žuks

PAPILDUS  JAUTĀJUMI:

 1. Par automašīnas iegādi pašvaldības policijas darba nodrošināšanai.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par apbalvojuma “Viesītes Goda pilsonis” un “Viesītes novada Goda pilsonis” piešķiršanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2020/4 “Grozījumi Viesītes novada pašvaldības 2018.gada 18.oktobra saistošajos noteikumos Nr.2018/9 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Viesītes novadā” apstiprināšanu.

Ziņo: I.Erte

 1. Par Viesītes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2020/5 “Grozījumi Viesītes novada pašvaldības 2019.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.2019/10 “Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība “ apstiprināšanu.

Ziņo: I.Erte

print