Atklāta, mutiska izsole – Smilšu iela 39

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā   īpašuma Viesītes novads, Viesīte, Smilšu iela 39, ar kadastra numuru 56150010303,  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56350120042  1.kvartāla 6.nogabala kailcirtes 1,16 ha platībā, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli; pārdodamais apjoms 218,38 kubikmetri.; sākotnējā  izsoles cena  EUR 3500.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs 10%.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei var līdz 2020.gada 16.jūlijam (ieskaitot) darba laikā Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

Izsole sāksies 2020.gada 17.jūlijā plkst. 10.00  Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc izsoles.

Izziņa pa tālruņiem: 65245374 vai mob.t. 26424109.

print