Atklāta, mutiska izsole – Kalna iela 13A

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā   īpašuma Viesītes novads, Viesīte, Kalna iela 13A, ar kadastra numuru 56150010146,  atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  īpašums sastāv no 1(vienas) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56150010099 ar kopējo platību  947 kv.mtr.; sākotnējā  izsoles cena  EUR 1216.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs 10%.

Ir personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības  uz īpašumu.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei var līdz 2020.gada 6.augustam (ieskaitot) darba laikā Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

Ja neviena uz īpašuma pirmpirkumu tiesīgā persona īpašuma pirkšanai nepieteiksies, izsole sāksies 2020.gada 7.augustā plkst. 10.00  Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc izsoles.

print