Atklāta, mutiska izsole – Mazskujaiņi

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā   īpašuma Viesītes novads, Viesītes  pagasts,’’Mazskujaiņi’’, ar kadastra numuru 56350090117,  atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  īpašums sastāv no 2(divām) zemes vienībām: ar kadastra apzīmējumiem 56350090100 un 56350090125 ar kopējo platību  5.76 ha.; sākotnējā  izsoles cena  EUR 13723.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs 10%.

Nav personas, kurām ir  pirmpirkuma tiesības uz īpašumu. Ir noslēgts zemes nomas līgums, pircējam jāpārņem saistības.

Īpašums ir lauksaimniecības zeme.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei var līdz 2020.gada 6.augustam (ieskaitot) darba laikā Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

Izsole sāksies 2020.gada 7.augustā plkst. 9.00  Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc izsoles.

Izziņa pa tālruņiem: 65245374 vai mob.t. 26424109.

print