Kārtējā novada domes sēde 2020.gada 18.jūnijā plkst. 14:00

Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Alfons Žuks sasauc kārtējo novada domes sēdi 2020.gada 18.jūnijā plkst.14.00 Viesītē, Brīvības ielā 10 (domes sēžu zālē) un izsludina šādu darba kārtību:

Informatīvie jautājumi: novada domes priekšsēdētājs A.Žuks, pašvaldības izpilddirektore S.Lūse

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Viesītes pagasta, “Mazskujaiņi” atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2020/24 apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Elkšņu pagasta, “Pie Silakroga” atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2020/25 apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Kalna iela 13A, Viesīte, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2020/26 apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošās automašīnas-kravas furgona FORD TRANSIT atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2020/27 apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošās automašīnas FORD MONDEO atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2020/28 apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par cirsmu izsoli un izsoles noteikumu Nr.2020/29 apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par telpu nomas maksu Viesītes novads, Viesīte, Smilšu iela 2.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma “Aronija 3”-17, Lone, Saukas pag., Viesītes nov., atklātas, mutiskas izsoles ar lejupejošu soli izsoles protokola apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par telpu nomas līguma pārslēgšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par ceļa Klētnieki-Krieviņi nodošanu valstij.

Ziņo: I.Erte

 1. Par nolietotās datortehnikas norakstīšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par finansējuma piešķiršanu no vides aizsardzības speciālā budžeta.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par finansējuma piešķiršanu no vides aizsardzības speciālā budžeta konteineru iegādei bioloģiski noārdāmo atkritumu savākšanai.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Sēlijas Sporta skolas sporta zāles grīdas remontu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par finansējuma piešķiršanu grāmatas “Jānis Stradiņš” iegādei.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2020/3 “Par grozījumiem 2020.gada 16.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2020/1 “Par Viesītes novada pašvaldības 2019.gada budžetu”” apstiprināšanu.

Ziņo: K.Frolova

 1. Par Viesītes novada pašvaldības 2019.gada publisko gada pārskatu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes vidusskolu.

Ziņo: S.Andruškeviča

 1. Par īres līgumu pagarināšanu.

Ziņo: M.Blitsons

 1. Par ziņu par personu deklarēto dzīvesvietu anulēšanu.

Ziņo: I.Erte, M.Blitsons

 1. Par zemes nomas tiesību piešķiršanu

Ziņo: J.Līcis

 1. Par nekustamā īpašuma “Priedkalnu Beitāni”, Saukas pag., sadalīšanu.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par nosaukuma piešķiršanu Viesītes novada pašvaldībai piekritīgajiem zemes īpašumiem, īpašuma tiesību nostiprināšanu uz tiem zemesgrāmatā un atsavināšanas procesa uzsākšanu.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma Viesītes pagasta, “Gailīši”.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par zemes dzīļu izmantošanas atļauju.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par dzīvokļa atsavināšanas pirmpirkuma kārtībā procesa uzsākšanu.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par nekustamā īpašuma atsavināšanas procesa uzsākšanu.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par izmaiņām Valsts kadastra reģistrā, īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā Viesītes novada pašvaldībai uz zemes īpašumu.

Ziņo: J.Līcis

print