Kārtējā novada domes sēde 2020.gada 21.maijā plkst. 14:00

Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Alfons Žuks sasauc kārtējo novada domes sēdi 2020.gada 21.maijā plkst.14.00 Viesītē, Smilšu ielā 2 (konferenču-kino zālē) un izsludina šādu darba kārtību:

Informatīvie jautājumi: novada domes priekšsēdētājs Alfons Žuks, pašvaldības izpilddirektore Sanita Lūse

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par naudas balvu, balvu piešķiršanu skolēniem un pedagogiem par sasniegumiem 2019./2020. mācību gadā

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošo telpu Smilšu ielā 2, Viesīte, Viesītes novads, būvē ar kadastra apzīmējumu 56150010432001 (kafejnīcas telpas) nomas izsoles protokola apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Viesītes pagasta, “Mazkuļķes”, atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles protokola apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Elkšņu pagasta, “Gundari”, atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles protokola apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Saukas pagasta, Lone, “Aronijas 4”-1, atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles protokola apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Elkšņu pagasta “Dumbļi”, uz īpašuma pirmpirkuma tiesīgo personu izsoles protokola apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Elkšņu pagasta, “Mazvītoli” atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2020/18 apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Saukas pagasta, “Slampi” atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2020/19 apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Elkšņu pagasta, “Pļavas” atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2020/20 apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Viesīte, Sporta iela 27-2, atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli ar lejupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2020/21 apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Viesīte, Sporta iela 13A-17, atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli ar lejupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2020/22 apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Saukas pagasts, Sauka, “Māja Nr.1”-17, trešo, atklātu, mutisku izsoli ar lejupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2020/23 apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par cirsmu izsoli

Ziņo: A.Žuks

 1. Par finansējuma piešķiršanu no vides aizsardzības speciālā budžeta..

Ziņo: A.Žuks

 1. Par finansējuma piešķiršanu telpu remontam Smilšu ielā 39, Viesītē telpu pielāgošanai VUGD Viesītes posteņa vajadzībām.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par finansējuma piešķiršanu videonovērošanas kameru iegādei.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par nemateriālo ieguldījumu norakstīšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Krustpils novada domes darījuma atbilstību administratīvi teritoriālai reformai un ilgtspējīgai novada attīstībai.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par ēdināšanas nodrošināšanu izglītojamajiem no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm, speciālo izglītības iestāžu audzēkņiem ārkārtējās situācijas laikā.

Ziņo: A.Žuks

20. Par zemes nomas līgumu slēgšanu.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma Elkšņu pagastā.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par apgrūtinājuma dzēšanu nekustamajam īpašumam “Meža Bincāni”, Saukas pagastā.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par nekustamā īpašuma Elkšņu pagastā, sadalīšanu.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par adreses piešķiršanu.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pārtraukšanu.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par darbībām zemes nomas gabalā ar kadastra apzīmējumu.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Meža Dambrāni”, Viesītes pagastā, atsavināšanu.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par adreses maiņu un nosaukuma piešķiršanu Viesītes novada pašvaldībai piekritīgajiem zemes īpašumiem, īpašuma tiesību nostiprināšanu uz tiem zemesgrāmatā un atsavināšanas procesa uzsākšanu.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par Viesītes novada pašvaldības 2019.gada finanšu pārskata apstiprināšanu.

Ziņo: A.Maļinovska

print