Kārtība, kādā tiek organizēts un nodrošināts attālināts mācību process Viesītes vidusskolā

Kārtība izstrādāta, lai organizētu un nodrošinātu attālinātu mācību procesu ārkārtas situācijas laikā no 13.03.2020. un sniegtu informāciju visām procesā iesaistītajām pusēm – pedagogiem, izglītojamajiem, vecākiem.

Izglītojamo darbība attālinātajā mācību procesā:

 • Attālināta mācību procesa laikā katru darba dienu izglītojamais līdz plkst.9:00 informē klases audzinātāju (ar īsziņu, WhatsApp grupā, E-klasē) par savu situāciju ar sekojošu ziņu – „esmu stundās” vai „esmu slims”.
 • Izglītojamajiem mācību darbs notiek pēc stundu saraksta.
 • Izglītojamais katru darba dienu pilda e-klasē uzdotos uzdevumus katrā mācību priekšmetā.
 • Informāciju par veicamajiem uzdevumiem izglītojamie saņem e-klases pastā.
 • Pēc katra mācību priekšmeta uzdevumu izpildes, skolotāja norādītajā veidā, skolēns iesniedz darbus uz pārbaudi. Darbi iesniedzami katru darba dienu līdz plkst. 15:00, ja vien pedagogs nav norādījis citu iesniegšanas termiņu.
 • Pēc darbu saņemšanas un izvērtēšanas pedagogs e-klasē ieliek vērtējumu saskaņā ar “Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību”.
 • Saziņa ar mācību priekšmetu pedagogiem neskaidru jautājumu gadījumā notiek:
  – no 8:00 līdz 15:00 telefoniski (zvani, īsziņas, WhatsApp);
  – pēc 15:00 (arī citā laikā) saziņa E-klasē (pedagogs atbild nākamajā
  dienā).
 • Saziņa ar klases audzinātājiem notiek audzinātāju noteiktā kārtībā izmantojot IKT piedāvātās iespējas. Par saziņas veidu klašu audzinātāji informē izglītības iestādes vadību, klases izglītojamos un viņu vecākus.
 • Neskaidru situāciju un jautājumu gadījumā: vecāki un skolēni vēršas pēc informācijas pie klases audzinātāja; klašu audzinātāji un pedagogi vēršas pēc informācijas pie izglītības
  iestādes vadības.
 • Par jebkuru saslimšanu: vecāki informē klases audzinātāju; pedagogi informē izglītības iestādes vadību.

Lūdzam visus skolēnus  un vecākus uz savstarpējo sadarbību un izpratni par situācijas nopietnību un atbildīgi piedalīties skolas izstrādātajā plānā par attālinātās mācīšanās procesa nodrošināšanu.

Viesītes vidusskolas direktors A. Baldunčiks

print