Atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli- Viesīte, Sporta iela 27-2

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā dzīvokļa  īpašuma Viesītes novads, Viesīte, Sporta iela 27-2, ar kadastra numuru 56159009201, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  dzīvokļa  īpašums Nr.3 sastāv no 3 (trim)  dzīvojamām istabām un palīgtelpām ar platību 72,7  kv.mtr. un 727/11772  domājamām daļām no būves un funkcionāli saistītā zemes gabala, kas atrodas Viesītes novada, Viesīte, Sporta iela 27; sākotnējā cena  EUR 2963.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs 10%.

Nav personu, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei var līdz 2020.gada 7.maijam (ieskaitot) darba laikā Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

Izsole sāksies 2020.gada 8.maijā plkst. 12.30  Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc izsoles.

Izziņa pa tālruņiem: 65245374 vai mob.t. 26424109.

print