Atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli- Lone, ‘’Aronijas 4’’-1

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā dzīvokļa  īpašuma Viesītes novads, Saukas pagasts, Lone, ‘’Aronijas 4’’-1, ar kadastra numuru 56889000013, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  dzīvokļa  īpašums Nr.1 sastāv no 3 (trim)  dzīvojamām istabām un palīgtelpām ar platību 59,4 kv.mtr. un 594/11799 domājamām daļām no būves un funkcionāli saistītā zemes gabala, kas atrodas Viesītes novada, Sauka pagasta, Lone, ‘’Aronijas 4’’;sākotnējā cena  EUR 1893.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs 10%.

Nav personu, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei var līdz 2020.gada 7.maijam (ieskaitot) darba laikā Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

Izsole sāksies 2020.gada 8.maijā plkst. 9.00  Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc izsoles.

Izziņa pa tālruņiem: 65245374 vai mob.t. 26424109.

print