Kārtējā novada domes sēde 2020.gada 19.martā plkst. 14:00

Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Alfons Žuks sasauc kārtējo novada domes sēdi 2020.gada 19.martā plkst.14.00 Viesītē, Brīvības ielā 10 (domes sēžu zālē) un izsludina šādu darba kārtību:

Informatīvie jautājumi: domes priekšsēdētājs Alfons Žuks, pašvaldības izpilddirektore Sanita Lūse

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā dzīvokļu īpašuma Saukas pagasta, Lone, “Aronijas 4”-1, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2020/7 apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Viesītes pagasta, “Mazkuļķes” atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2020/8 apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Elkšņu pagasts, “Pļavas” atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2020/9 apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Elkšņu pagasta, “Gundari” atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2020/10 apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Elkšņu pagasts, “Dumbļi” atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2020/11 apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Saukas pagasta, Sauka, “Māja Nr.1”-17 atkārtotu izsoli izsoles noteikumu Nr.2020/12 apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Viesītē, Sporta iela 27-2 atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2020/13 apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Viesītē, Sporta iela 13A-17 atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2020/14 apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. -35. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu .

Ziņo: A.Žuks

 1. Par atļauju norakstīt pašvaldībai piederošās automašīnas

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada pašvaldības izglītības iestāžu skolēnu (audzēkņu) izmaksu apstiprināšanu veicot pašvaldību savstarpējos norēķinus par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Krustpils novada domes darījumu, kurā paredzēts ņemt ilgtermiņa aizņēmumu no Valsts kases, lai realizētu investīciju projektu “Gājēju un veloceliņa izbūve no Spunģēniem līdz Jēkabpils pilsētai”.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par finansējuma piešķiršanu Līces ģimenes ārsta prakses pieejamības uzlabošanai.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par finansiālo atbalstu dalībai dziedātāju konkursā “Aprīļa pilieni 2020”.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada Sociālā dienesta nolikuma aktualizāciju.

Ziņo: S.Andruškeviča

 1. Par papildinājumu Viesītes Mūzikas un mākslas skolas nolikumā.

Ziņo: S.Andruškeviča

 1. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā.

Ziņo: M.Blitsons

 1. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu.

Ziņo: I.Erte

 1. Par zemes nomas līguma slēgšanu un izbeigšanu.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par izmaiņām Valsts Kadastra reģistrā un nosaukuma piešķiršanu Viesītes novada pašvaldībai piekritīgajam zemes īpašumam, īpašuma tiesību nostiprināšanu uz to zemesgrāmatā un atsavināšanas procesa uzsākšanu.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par nosaukuma un adreses maiņu nekustamajam īpašumam.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma Rites pagasts, “Gaismas”.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma Elkšņu pagasts, “Kugres”.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā Viesītes novada pašvaldībai uz nekustamo īpašumu, starpgabala noteikšanu un atsavināšanas procesa uzsākšanu.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par piedāvājumu dzīvokļa īpašuma atsavināšanai pirmpirkuma kārtībā.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības

Ziņo: J.Līcis

 1. Par izmaiņām Valsts kadastra reģistrā, īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā Viesītes novada pašvaldībai uz zemes īpašumu.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par īpašuma tiesību atzīšanu Viesītes novada Elkšņu pagastā.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par Ilzu baznīcu.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par dzīvokļa atsavināšanu “Aronijas 3”-17, Lone, Saukas pagasts.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par nedzīvojamo telpu nomu Viesītes Kultūras pilī, Smilšu ielā 2, Viesītē.

Ziņo: A.Žuks

print