Atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli-Zaļā iela 1

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Viesītes novads, Viesīte, Zaļā iela 1, ar kadastra numuru 56150010089, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 1 (vienas)  zemes vienības ( kadastra  apzīmējums 56150010084) ar platību 385 kv.mtr.;sākotnējā un nosacītā cena  EUR 1398.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs 10%.

Īpašums ir starpgabals. Īpašumu, kuri robežotas ar izsolāmo zemes īpašumu, īpašniekiem ir pirmpirkuma tiesības.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei var līdz 2020.gada 2.aprīlim (ieskaitot) darba laikā Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

Ja uz pirmpirkumu tiesīgās personas uz īpašuma pirkšanu nepieteiksies,  izsole sāksies 2020.gada 3.aprīlī plkst. 9.30  Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc izsoles.

Izziņa pa tālruņiem: 65245374 vai mob.t. 26424109.

print