Projekta ietvaros veikta purvu apsaimniekošana

2020. gada janvārī projekta, “Dabas daudzveidības saglabāšana LV-LT pārrobežu reģiona mitrājos, izmantojot daudzveidīgus apsaimniekošanas pasākumus’’ (Open landscape) Nr. LLI-306 , ietvaros ir veikta atklātās ainavas izveide Supes un Aizdumbles purvos.

Atklātās ainavas izveide Supes un Aizdumbles purvos paredzēja rubeņu Lyrurus tetrix riestošanai piemērotas platības atjaunošanu Supes purvā 5 ha platībā un pārejas purva biotopa kopšanu Aizdumbles purvā 1 ha platībā. Darbus veica SIA “Belvo”. Paralēli apsaimniekošanas darbiem, projekta ietvaros tiek izstrādāta interaktīvā karte un izglītojoši bukleti par purviem.

Projekts “Dabas daudzveidības saglabāšana LV-LT pārrobežu reģiona mitrājos, izmantojot daudzveidīgus apsaimniekošanas pasākumus” (OPEN LANDSCAPE) Nr. LLI-306 tiek īstenots ar Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmas 2014.–2020. gadam atbalstu no 2018. gada 3. aprīļa līdz 2020. gada 2. aprīlim. Kopējās projekta izmaksas ir 374 367,71 eiro, Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums – 318 212,52 eiro.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Viesītes novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja  L.Zvirbule

 

print