Pašvaldības speciālisti piedalījās projekta “SocQuality” noslēguma konferencē “Sociālo pakalpojumu un iekļaušanas pasākumu kvalitāte reģionos – iespējas un izaicinājumi”

2020. gada 15. janvārī Bauskas novada Ceraukstes pagasta atpūtas kompleksā “Rožmalas” norisinājās projekta “SocQuality” noslēguma konference “Sociālo pakalpojumu un iekļaušanas pasākumu kvalitāte reģionos – iespējas un izaicinājumi”, kurā piedalījās arī, kā vieni no projekta īstenošanas partneriem, Viesītes novada pašvaldības speciālisti – attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Laura Zvirbule, projektu koordinatore Liene Maisaka un Jaunatnes lietu un sabiedrisko attiecību speciāliste Dita Mažeika.

Konferenci atklāja Aivars Okmanis, Zemgales Plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs, un Vaida Aleknavičienė, Jonišķu rajona pašvaldības mēra vietniece. Konferences pirmajā daļā projekta vadītāja Ieva Zeiferte iepazīstināja ar projekta norises specifiku, sasniegtajiem rezultātiem un ierosinājumiem nākamajam plānošanas periodam. LR Labklājības ministrijas pārstāves Sigita Rozentāle un Agnese Jurjāne stāstīja par sociālo pakalpojumu attīstības politikas pamatnostādnēm 2021. – 2027. periodam, to kvalitāti regulējošajiem normatīvajiem aktiem un pakalpojumu reģistrācijas prasībām. Sociālo pakalpojumu koordinatore Zemgales Plānošanas reģionā Dace Strautkalne iepazīstināja ar reģiona sociālo pakalpojumu attīstību un deinstitucionalizācijas procesa progresu. Sociālo pakalpojumu sniedzēju pašnovērtējuma metodikas konsultante Aija Rieba ziņoja par “Sociālo pakalpojumu sniedzēju pašnovērtējuma metodikas” ieviešanu projekta partneru institūcijās, ko īstenoja arī Viesītes novada Sociālais dienests.

Otrajā konferences daļā Latvijas un Lietuvas partnerinstitūcijas no Dobeles, Auces, Jaunjelgavas un Viesītes novadiem, Zemgales reģiona, Kretingas, Jonišķiem un Rokišķiem dalījās ar sociālo pakalpojumu attīstības un jauniešu centru iekļaujošo pasākumu attīstības piemēriem.

Trešajā konferences daļā tās apmeklētāji devās uz Bārbeles zēnu skolu, lai iepazītos ar alternatīvās pedagoģijas metodēm, un Bruknas muižu, kur iepazinās ar alternatīvās sociālās rehabilitācijas metodēm Bruknas kopienā.

Šī projekta ietvaros 12 Viesītes novada pašvaldības speciālisti tika iesaistīti 9 pieredzes apmaiņas pasākumos un 5 apmācību pasākumos gan Latvijā, gan Lietuvā; 4 jaunieši piedalījušies kopīgajā nometnē Jelgavā un 4 pusaudži – kopīgajā nometnē Rokišķos; Sociālajā dienestā ieviesta kvalitātes vadības sistēma – pašnovērtējums; jaunizveidots un aprīkots Dienas centrs Viesītē, kas realizē iekļaujošos pasākumus.

Projekts “SocQuality” īstenots Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā no 2018. gada marta līdz 2020. gada februārim. Projekta kopējais budžets EUR 791 256.19, tai skaitā ERAF finansējums EUR 672 567.73. Viesītes pašvaldības budžets projektā ir EUR 109 732.96, tai skaitā ERAF finansējums EUR 93273.01.

Šī publikācija sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Viesītes novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

www.latlit.eu / www.europa.eu

Projektu administratore Liene Maisaka

print