Kārtējā novada domes sēde 2020.gada 16.janvārī plkst. 14:00

Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Alfons Žuks sasauc kārtējo novada domes sēdi 2020.gada 16.janvārī plkst. 14.00. Viesītē, Brīvības ielā 10, domes sēžu zālē,  un izsludina šādu domes sēdes darba kārtību:

Informatīvie jautājumi: novada domes priekšsēdētājs Alfons Žuks, pašvaldības izpilddirektore Sanita Lūse

 DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Viesītes novada, Saukas pagasta, Sauka, “Māja Nr.1”-17, izsoli un izsoles noteikumu Nr.2020/1 apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar Pļaviņu novada domi.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par projekta “Viesītes šaursliežu dzelzceļa mezgla āra ekspozīcija ar aktivitātes elementiem” iesniegšanu Valsts Kultūrkapitāla fondā.

Ziņo: A.Sloga

 1. Par izmaiņām Viesītes novada pašvaldības institūciju amatu klasifikācijas sarakstā.

Ziņo S.Lūse

 1. Par Viesītes novada pašvaldības 2020.gada 16.janvāra saistošo noteikumu Nr.2020/1 “Par Viesītes novada pašvaldības 2020.gada budžeti” apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks, L.Medvecka

 1. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā.

Ziņo: M.Blitsons

 1. Par īres līgumu pagarināšanu.

Ziņo: M.Blitsons

 1. Pa ziņu par deklarēto dzīves vietu anulēšanu.

Ziņo: I.Erte

 1. Par Saukas ezera apsaimniekošanas noteikumu apstiprināšanu.

Ziņo: J.Līcis, L.Zvirbule

 1. Par zemes nomas objektu pie Viesītes ezera un Saukas ezera nomas plānu sagatavošanu un tirgus novērtējuma veikšanu.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par biedrības “Saukas dabas parka biedrība” iesniegumu.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma Viesītes novada, Saukas pagasta, “Bāliņi”.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par izmaiņām Valsts kadastra reģistrā, īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā Viesītes novada pašvaldībai atsavināšanas procesa uzsākšanai.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par nosaukumu noteikšanu, piešķiršanu un adreses maiņu kadastra objektiem.

Ziņo: J.Līcis

print