Kārtējā novada domes sēde 2019.gada 21.novembrī plkst. 14:00

Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Alfons Žuks sasauc kārtējo novada domes sēdi 2019.gada 21.novembrī plkst.14.00 Viesītē, Brīvības ielā 10 (domes sēžu zālē) un izsludina šādu darba kārtību:

Informatīvie jautājumi: novada domes priekšsēdētājs Alfons Žuks, pašvaldības izpilddirektore Sanita Lūse, Jaunatnes iniciatīvu centra darbiniece Līva Liepiņa

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par nekustamā īpašuma “Vecbincāni”, Saukas pagastā atsavināšanu (pārdošanu).

Ziņo: A.Žuks, J.Līcis

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Viesītes pagasta “Ošukalni”, izsoles protokola apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Elkšņu pagasta “Jaunbeteļi”, izsoles protokola apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Viesīte, Brīvības iela 37A, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2019/35 apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks, I.Erte

 1. Par Viesītes novada pašvaldības noteikumu Nr.2019/36 “maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība” apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks, A.Maļinovska

 1. Par maksas pakalpojumiem Viesītes kapličā.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par finansējuma piešķiršanu no vides aizsardzības speciālā budžeta.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par līguma slēgšanu ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību par reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanu un finansēšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par finansiālo atbalstu labdarības akcijai “Dzīvo vesels”.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par atbalstu dalībai labdarības festivālā “Dvēseles elpa 2019”.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par papildus finansējuma piešķiršanu kultūras pasākumu rīkošanai.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par finansiālu atbalstu sporta pasākumiem

Ziņo: A.Žuks

 1. Par autobusa iegādi Sēlijas Sporta skolai

Ziņo: A.Žuks

 1. Par aizņēmuma ņemšanu Valsts Kasē.

Ziņo: L.Medvecka

 1. Par Viesītes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2019/10 “Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība” apstiprināšanu.

Ziņo: M.Blitsons

 1. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā.

Ziņo: M.Blitsons

 1. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu.

Ziņo: I.Erte

 1. Par nolikuma “Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem” apstiprināšanu.

Ziņo: L.Zvirbule

 1. Par zemes nomas līgumu slēgšanu.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par dzīvokļa atsavināšanas pirmpirkuma kārtībā procesa uzsākšanu.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par piedāvājumu nekustamā īpašuma atsavināšanai pirmpirkuma kārtībā.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par nosaukuma piešķiršanu Viesītes novada pašvaldībai piekritīgajam zemes īpašumam, stapgabala statusa piešķiršanu, īpašuma tiesību nostiprināšanu uz to zemesgrāmatā un atsavināšanas procesa uzsākšanu.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma Saukas pagasts.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma Viesītes pagasts.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma Elkšņu pagasts.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par zemes lietošanas mērķa maiņu.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par grozījumiem Viesītes novada domes 2019.gada 17.oktobra lēmumā Nr.32 “Par dzīvokļu atsavināšanas procesa uzsākšanu”

Ziņo: J.Līcis

 1. Par nekustamā īpašuma “Ilzu baznīca”, Rites pagastā, atsavināšanu.

Ziņo: A.Žuks, I.Erte

 1. Par administratīvi teritoriālo reformu.

Ziņo: A.Žuks

print