Ārkārtas domes sēde 2019.gada 28.oktobrī plkst. 16.00 Viesītē

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 28.panta pirmo un trešo daļu, Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Alfons Žuks sasauc Viesītes novada domes ārkārtas sēdi 2019.gada 28.oktobrī plkst. 16.00, Brīvības ielā 10, Viesītē – domes sēžu zālē un izsludina šādu ārkārtas domes sēdes darba kārtību:

1. Par līguma slēgšanu ar SIA “VR Audits” par zvērināta revidenta pakalpojumiem 2019.gada finanšu pārskata revīzijai.

2. Par saistošo noteikumu Nr.2019/7 “Par grozījumiem 2019.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2019/1 “Par Viesītes novada pašvaldības 2019.gada budžetu”” apstiprināšanu

print