Notikušas iedzīvotāju tikšanās ar Viesītes novada pašvaldības vadību

Lai iepazīstinātu iedzīvotājus ar aktualitātēm Viesītes novadā, atskatītos uz paveikto un informētu par nākotnes iecerēm, Viesītes novada pašvaldības vadība un speciālisti 2019.gada 21.oktobrī tikās ar novada iedzīvotājiem. Tikšanās notika Saukas, Rites, Elkšņu pagastā, kā arī Viesītes pilsētā. Ar iedzīvotājiem tikās Viesītes novada domes priekšsēdētājs Alfons Žuks, izpilddirektore Sanita Lūse, SIA “Viesītes komunālā pārvalde” valdes priekšsēdētājs Māris Blitsons un Viesītes novada pašvaldības policists Jānis Pučinskis.

Domes priekšsēdētājs A.Žuks sanāksmi Lonē iesāka ar iedzīvotāju informēšanu par vienu no šī brīža aktuālajām tēmām visā valstī – administratīvi teritoriālo reformu. Tika informēts, ka pašlaik ir novērojams informācijas trūkums un neskaidrības par reformas procesiem un tālākajām iecerēm. Par to, cik aktuāls ir šis reformas temats, klātesošie pārliecinājās arī tajā dienā, jo uzreiz pēc tikšanās Lonē, priekšsēdētājs devās uz Jēkabpili, kur Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Kraps bija uzaicinājis uz tikšanos apkārtējo novadu pašvaldību vadītājus, lai pārrunātu jaunākās aktualitātes par plānoto administratīvi teritoriālo reformu.

Tālāk sarunas ar novada iedzīvotājiem turpināja Viesītes novada pašvaldības izpilddirektore S. Lūse, kura informēja iedzīvotājus par aktualitātēm novadā. Tika informēts, ka jaunizbūvētais Veselības un sociālās aprūpes centra  būvniecības process ir pabeigts un 1.oktobrī ēka ir nodota ekspluatācijā. Pašlaik notiek iekārtošanas darbi. Tāpat arī tika papildināts, ka jaunajā Veselības un aprūpes centrā būs pieejamas 75 gultasvietas kas ir par 33 vietām vairāk nekā esošajā aprūpes centrā. S. Lūse informēja, ka Viesītes novada pašvaldība ir izstājusies no KS “Ritens”.Tāpat arī ir saņemts iesniegums no Saukas dabas parka biedrības par atpūtas bāzes “Bincāni” iegādi.  Tika ziņots, ka Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis divus  Viesītes novada pašvaldības ceļu projektus-  1) pašvaldības ceļu E17 “Dzeņi – Elkšņi” un “Bajāri – Grabažāni” posmu pārbūves. Tāpat arī ir ņemta vērā sūdzība no pagājušās tikšanās par putekļainajiem ceļiem Lonē un Elkšņos. Ceļa posmi – apdzīvota vieta “Klauce” un ceļa posms Lones Tautas nams līdz Ezera ielai (mājas “Bāliņi”) tiks apstrādāti ar pretputekļu materiālu.

SIA “Viesītes komunālā pārvalde” valdes priekšsēdētājs Māris Blitsons klātesošos iedzīvotājus informēja par aktualitātēm komunālo pakalpojumu jomā. M. Blitsons iepazīstināja klātesošos ar jaunumiem, kas saistīti ar atkritumu šķirošanu. Tagad šķirot atkritumus var 3 daļās: 1) sadzīves atkritumi; 2) stikls; 3) plastmasa, PET pudeles, papīrs, skārdenes.  Māris atgādina, ka stikla konteinerā nedrīkst mest logu stiklu, jo tas ir celtniecības atkritums. Turpinot atkritumu šķirošanas tēmu, tiek pastāstīts par notikušo akciju ‘”Stikla šķiratlons”, kurā no Viesītes novada piedalījās aptuveni 27 dalībnieki. Dalība šādā akcijā ir pozitīvi vērtējama, kā arī piedaloties ikvienam ir iespēja laimēt vērtīgas balvas. Tāpat arī tiek informēts par dabas resursa nodokļa cenas pieaugumu  (no 35EUR/t. uz 50EUR/t.), bet tiks samazināta apglabāšanas maksa poligonā, līdz ar to nākošgad atkritumu tarifs netiks paaugstināts. Tāpat arī tika atkārtoti atgādināts, ka mainoties dzīvokļa īpašniekiem, ir obligāti jāpārslēdz līgums, kā arī paskaidrots, ka privātmājām ir jābūt līgumam par atkritumu apsaimniekošanu. M.Blitsons aicina iedzīvotājus ziņot komunālajai pārvaldei  vai pašvaldības policijai par gadījumiem, kad privātmāju īpašnieki atkritumus izmet atkritumu laukumos pie daudzdzīvokļu namiem.  M. Blitsons atgādina, ka no 1.janvāra  jabūt uzstādītiem dumu detaktoriem. Viesītes novada pašvaldības dzīvokļos dūmu detaktoru uzlikšana.

Pašvaldības policists Jānis Pučinskis  klātesošos iedzīvotājus informēja par nesenajām zādzībām, kas notikušas Viesītes novadā. Pašvaldības policists iesaka iedzīvotājiem būt modriem un pastiprināti pieskatīt savus īpašumus. Tāpat arī pagastu iedzīvotājiem un pārvaldniekiem, J. Pučinskis atgādina pievērst uzmanību par ceļa stāvokli un ziņot, ja ir nepieciešams uzlikt zīmes ar transportlīdzekļa smaguma ierobežojumiem .

Iedzīvotāji Lonē bija izteica sūdzības par māju “Aronija – 5”, kur notiek skaļa trokšņošana un huligānisms. Kā viens no ieteikumiem izskanēja durvju atslēgas ielikšana mājas kāpņu telpā. Pašvaldības policists apsolīja pievērst pastiprinātu uzmanību un risināt nekārtību jautājumus savās iespēju robežās. Pavasara tikšanās reizē ar iedzīvotājiem tika pausts viedoklis par kapličas nepieciešamību Lonē. Šajā reizē Viesītes novada pašvaldības vadība ziņo, ka sakarā ar pārdotajām kapitāldaļām KS “Ritens”, iegūtos finansiālos līdzekļus ieguldīs kapličas izbūvei. Tāpat arī tika aktualizēts jautājums par atkritumu izmešanu tam neparedzētās vietās un ieteikums, novietot kameras, lai varētu sekot līdzi atkritumu izmešanai tam paredzētajās un neparedzētajās vietās. Tuvākajā laikā kamera tiks uzstādīta.

Arī iedzīvotāji Saukas pagasta Saukas ciematā izteica problēmu ar atkirumu izmešanu tam neparedzētās vietās. M. Blitsons aktārtoti aicināja ikvienu veikt fotofiksāciju vai ziņot komunālajai pārvaldei par pārkāpumiem, kas saistīti ar atkritumu izmešanu. Tāpat arī klātesošie aktualizēja problēmu, kas saistīta ar jumta tecēšanu un ūdens krāšanos pagrabos. Pēc tikšanās Komunālās pārvaldes vadītājs kopā ar iedzīvotājiem apsekoja šīs daudzīvokļu mājas, lai saprastu situāciju un tuvākajā laikā varētu to novērst. Savukārt, Saukas ciemata bibliotēkas vadītaja Velta Lāce aicināja ikvienu iesaistīties akcijā un nodot bilbiotēkā jebkāda veida makulatūru – žurnālus, grāmatas, avīzes utt.

Rites pagasta iedzīvotāji tika informēti par aktualitātēm novadā un Rites pagastā. Tāpat arī Rites pagasta iedzīvotāji izteica ierosinājumu par kameras uzstādīšanu, lai varētu izsekot atkritumu novietošanai tam neparedzētās vietās. Savukārt, Elkšņu pagasta iedzīvotāji tika informēti, ka tiks ir apstiprināts LAD projekts par ceļa posma “Dzeņi-Elkšņi” sakārtošanu, kā arī Klauces grants ceļa apstrādi ar pretputekļu maisījumu.

Sanāksmē Viesītē A. Žuks iedzīvotājus informēja par aktualitātēm un paveiktajiem darbiem Viesītes teritorijā. Tika ziņots, ka ikvienam ir iespējams apskatīt jaunizbūvēto Veselības un aprūpes centru, vispirms to saskaņojot ar pašvaldības priekšsēdētāju vai izpilddirektoru. Sanāksmē iedzīvotāji aktualizēja jautājumus, kas saistīti ar komunālajiem pakalpojumiem. Klātesošie izteica neapmierinātību ar ūdens kvalitāti. M. Blitsons paskaidroja, ka šajā sakarā var minēt divus faktorus: 1) dzelzs piejaukumu ūdenī; 2) ūdens saduļkošanos no vecajām caurulēm, veidojoties nogulsnēm. Bet M. Blitsons piebilda, ka Viesītes daudzīvokļu mājās ir veiktas ūdens analīzes, kurās konstatēts, ka ūdens kvalitāte ir atbilstoša un dzeramo ūdeni drīkst izmantot un lietot uzturā nevārītā veidā. Tika jautāts, vai pie daudzīvokļu mājām tiek mazgātas atkritumu tvertnes. Uz ko, tika atbildēts, ka šada atkritumu tvertņu mazgāšana līdz šim netiek īstenota, bet Komunālā pārvalde turpmāk paredzēs atkritumu tvertņu mazgāšanu vismaz vienu reizi gadā. Tā kā rudens ir nokritušo lapu savākšanas laiks, tad iedzīvotāji aktualizēja jautājumu par to, vai lapu savākšana pie daudzīvokļu mājām ir iekļauta apsaimniekošanas maksā. M. Blitsons atbildēja, ka līdz šim apsaimniekošanas maksā ir bijusi iekļauta tikai zāles pļaušana. Izpilddirektore S.Lūse dalījās ar savu pieredzi par to, ka mājas pašas var organizēt talku, lai kopīgiem spēkiem sakoptu vietu, kur dzīvo. Tāpat arī tika aktualizēts jautājums par Dārza ielas pieturas iekļaušanu maršrutā – Rīga – Viesīte. Tika izteikta neapmierinātība, ka pašreiz, lai izkāptu iepriekš minētajā pieturā, kas atrodas Viesītes pilsētas teritorijā ir jāpērk biļete līdz pieturai Silakrogs.  Viesītes novada priekšsēdētājs A. Žuks apsolīja risināt šo problēmu un sazināties ar Autotransporta direkciju, lai maršrutā tiktu iekļauta šī pietura. Tāpat arī tika izteikti vairāki sadzīviski jautājumi. Pašvaldība uzklausīja ikvienu klātesošo un savu iespēju robežās  centīsies risināt sanāksmē izskanējušās problēmas.

Novada vadība pateicas iedzīvotājiem par aktīvu līdzdalību novada dzīvē. Paldies novada iedzīvotājiem, ka neatstājat bez ievērības notikumus, darbības un aktivitātes!

Sabiedrisko attiecību speciāliste Dita Mažeika

print