Notikusi projekta “Atvērtā ainava” koordinācijas komitejas sanāksme

2019. gada 23. oktobrī Siguldas Dabas aizsardzības pārvaldē notika projekta “Dabas daudzveidības saglabāšana LV-LT pārrobežu reģiona mitrājos, izmantojot daudzveidīgus apsaimniekošanas pasākumus’’ (Open landscape) Nr. LLI-306 koordinācijas komitejas sanāksme (Steering Commitee meeting), kas paralēli notika abās partneru valstīs (Latvijā un Lietuvā). Sanāksmē Latvijā piedalījās Viesītes novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Laura Zvirbule, projektu administratore Liene Maisaka, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāve Dagnija Daudzvārde un Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektora vietniece dabas aizsardzības jomā,  ģenerāldirektora p.i. Gunta Gabrāne.

Laura Zvirbule prezentācijā klātesošos informēja, kas ir projekts “Open landscape”, ko plānots projekta ietvaros paveikt un kas jau ir izdarīts. Viesītes novada pašvaldība šī projekta ietvaros ir iegādājusies dronu un digitālo kameru, izveidojusi Zaļo kabinetu Viesītes pašvaldības ēkā un aprīkojusi to ar nepieciešamajām mēbelēm un aprīkojumu, kā arī kabinetā atrodas piekares sistēma ar mitrāju foto. Tā pat tika noorganizēti divi apmācību semināri vietējai sabiedrībai un zemju īpašniekiem, un ieinteresētām personām, kā arī ir izstrādāts Dabas aizsardzības plāns dabas liegumam “Supes purvs”. Šobrīd tiek strādāts pie iepirkuma sagatavošanas apauguma noņemšanai Aizdumbles un Supes purvam.

Sanāksmes laikā tika diskutēts par ieviešamajām aktivitātēm – bukletu un interaktīvās kartes izveidi. Izvēršoties sarunām par to, ko iekļaut izglītojošā brošūrā par mitrājiem un interaktīvajā kartē, tika pieaicinātas Siguldas biroja Mediju attiecību eksperte Maija Rēna un Nodaļas vadītāja Elīna Ezeriņa. Sarunas rezultātā pašvaldības speciālisti ieguva vērtīgus ieteikumus, kā arī kontaktus, lai arī turpmāk varētu sadarboties. Pateicoties Dabas aizsardzības pārvaldes speciālistiem, Zaļais kabinets tiks papildināts arī ar informatīviem materiāliem un grāmatām par purviem un dabas vērtībām.

Liels paldies dabas aizsardzības pārvaldes speciālistiem par atsaucību un vērtīgiem ieteikumiem!

Projekts “Dabas daudzveidības saglabāšana LV-LT pārrobežu reģiona mitrājos, izmantojot daudzveidīgus apsaimniekošanas pasākumus” (OPEN LANDSCAPE) Nr. LLI-306 tiek īstenots ar Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmas 2014.–2020. gadam atbalstu no 2018. gada 3. aprīļa līdz 2020. gada 2. aprīlim. Kopējās projekta izmaksas ir 374 367,71 eiro, Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums – 318 212,52 eiro.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Viesītes novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Projektu administratore Liene Maisaka

print